Aktualności

spacer

Mikołaj 2019

6 grud­nia tra­dy­cyj­nie ucznio­wie wszyst­kich klas wystą­pi­li przed Miko­ła­jem śpie­wa­jąc lub tań­cząc, a po roz­da­niu pre­zen­tów wyko­na­ne zosta­ły pamiąt­ko­we zdję­cia kla­so­we z gościem dnia.

spacer
spacer

Szkoła do hymnu

W ramach ogól­no­pol­skiej akcji „Szko­ła do hym­nu” ucznio­wie odśpie­wa­li hymn pań­stwo­wy o godzi­nie 11:11.

spacer

Narodowe Święto Niepodległości

Z oka­zji kolej­nej rocz­ni­cy 11 listo­pa­da ucznio­wie klas VII i VIII przed­sta­wi­li histo­rię odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę. Następ­nie repre­zen­ta­cja szko­ły uda­ła się pod pomnik upa­mięt­nia­ją­cy egze­ku­cję 15 osób, któ­re 14 sierp­nia 1944 przy­wie­zio­no z Oświę­ci­mia.

spacer
spacer

Sukcesy uczniów podczas międzynarodowego konkursu talentów

27 paź­dzier­ni­ka w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie talen­tów szko­łę repre­zen­to­wał zespół tanecz­ny „Krok po kro­ku” oraz dwie uczen­ni­ce – Emi­lia i Justy­na Fir­le­ta. Rezul­tat: - Zespół tanecz­ny otrzy­mał wyróż­nie­nie w kate­go­rii taniec estra­do­wy, - Justy­na Fir­le­ta otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie w kate­go­rii wokal estra­do­wy, - Emi­lia Fir­le­ta zdo­by­ła I miej­sce w kate­go­rii wokal estra­do­wy.

spacer
spacer

Dzień młodzieży PCK

DZIEŃ MŁODZIEŻY PCK 25 paź­dzier­ni­ka 2019 r. ucznio­wie szko­ły obcho­dzi­li Dzień Mło­dzie­ży PCK. Z tej oka­zji człon­ko­wie SK PCK przy­go­to­wa­li apel. Naj­pierw zapre­zen­to­wa­li się człon­ko­wie klu­bu „Wie­wiór­ka” z kl.II i III w przed­sta­wie­niu „Podróż do Kra­iny Wita­min”. Następ­nie opie­kun SK PCK pod­su­mo­wa­ła akcje cha­ry­ta­tyw­ne prze­pro­wa­dzo­ne w naszej szko­le: 1. „Gorącz­ka Zło­ta 2019” – w tym roku uda­ło się zebrać...

spacer

Ratujemy i uczymy ratować – udział w ogólnopolskim rekordzie udzielania pierwszej pomocy

16 paź­dzier­ni­ka repre­zen­tan­ci szko­ły wzię­li udział ogól­no­pol­skim Biciu Rekor­du Pierw­szej Pomo­cy orga­ni­zo­wa­nym przez Fun­da­cję Wiel­ka Orkie­stra Świą­tecz­nej Pomo­cy w związ­ku z obcho­da­mi Euro­pej­skie­go Dnia Przy­wra­ca­nia Czyn­no­ści Ser­ca. Wszy­scy ucznio­wie klas I-III zosta­li wcze­śniej prze­szko­le­ni pod­czas zajęć w ramach Pro­gra­mu Edu­ka­cyj­ne­go „Ratu­je­my i Uczy­my Rato­wać”, dla­te­go dosko­na­le pora­dzi­li sobie z zada­niem pro­wa­dze­nia nie­prze­rwa­nej resu­scy­ta­cji krą­że­nio­wo- odde­cho­wej w godzi­nach 12–12:30.

spacer