Aktualności

Wigilia 2019

W pią­tek, oprócz zajęć lek­cyj­nych, ucznio­wie obej­rze­li prze­pięk­ne przed­sta­wie­nie, przy­go­to­wa­ne przez młod­szych uczniów, odby­ły się kla­so­we wigi­lij­ki, mia­ło miej­sce mię­dzy­kla­so­we dzie­le­nie się opłat­kiem, skła­da­nie sobie życzeń nowo­rocz­nych i wspól­ne kolę­do­wa­nie.

spacer

Podziękowanie Szkolnego Koła PCK

Szkol­ne Koło PCK dzię­ku­je wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się w akcję „Czer­wo­no­krzy­ska gwiazd­ka”. Zebra­ne dary zosta­ły prze­ka­za­ne do Biu­ra PCK w Żyw­cu, gdzie zosta­ną przy­go­to­wa­ne pacz­ki świą­tecz­ne dla osób star­szych, samot­nych i rodzin naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych z powia­tu żywiec­kie­go.

spacer
spacer

Mikołaj 2019

6 grud­nia tra­dy­cyj­nie ucznio­wie wszyst­kich klas wystą­pi­li przed Miko­ła­jem śpie­wa­jąc lub tań­cząc, a po roz­da­niu pre­zen­tów wyko­na­ne zosta­ły pamiąt­ko­we zdję­cia kla­so­we z gościem dnia.

spacer
spacer

Szkoła do hymnu

W ramach ogól­no­pol­skiej akcji „Szko­ła do hym­nu” ucznio­wie odśpie­wa­li hymn pań­stwo­wy o godzi­nie 11:11.

spacer

Narodowe Święto Niepodległości

Z oka­zji kolej­nej rocz­ni­cy 11 listo­pa­da ucznio­wie klas VII i VIII przed­sta­wi­li histo­rię odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę. Następ­nie repre­zen­ta­cja szko­ły uda­ła się pod pomnik upa­mięt­nia­ją­cy egze­ku­cję 15 osób, któ­re 14 sierp­nia 1944 przy­wie­zio­no z Oświę­ci­mia.

spacer
spacer

Sukcesy uczniów podczas międzynarodowego konkursu talentów

27 paź­dzier­ni­ka w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie talen­tów szko­łę repre­zen­to­wał zespół tanecz­ny „Krok po kro­ku” oraz dwie uczen­ni­ce – Emi­lia i Justy­na Fir­le­ta. Rezul­tat: - Zespół tanecz­ny otrzy­mał wyróż­nie­nie w kate­go­rii taniec estra­do­wy, - Justy­na Fir­le­ta otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie w kate­go­rii wokal estra­do­wy, - Emi­lia Fir­le­ta zdo­by­ła I miej­sce w kate­go­rii wokal estra­do­wy.

spacer
spacer