Aktualności

Monthly Archives: Wrzesień 2019

spacer
spacer
spacer

Gminne zawody w biegach sztafetowych

W dniu 26 wrze­śnia ucznio­wie naszej szko­ły wzię­li udział w Gmin­nych zawo­dach w bie­gach szta­fe­to­wych. Uczen­ni­ce klas V i VI zaję­ły I miej­sce w swo­jej kate­go­rii i dzię­ki temu wzię­ły udział w eta­pie Powia­to­wym, gdzie zaję­ły 9 miej­sce. Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom zawo­dów.

spacer
spacer
spacer