Aktualności

Warsztaty przyrodnicze w Kocierzu Rychwałdzkim

Warsz­ta­ty przy­rod­ni­cze, w któ­rych wzię­li ucznio­wie klas V ze Szkół Pod­sta­wo­wych w Kocie­rzu Mosz­cza­nic­kim oraz Okraj­ni­ku:

spacer