Aktualności

Daily Archives: 21 października 2019

Ratujemy i uczymy ratować – udział w ogólnopolskim rekordzie udzielania pierwszej pomocy

16 paź­dzier­ni­ka repre­zen­tan­ci szko­ły wzię­li udział ogól­no­pol­skim Biciu Rekor­du Pierw­szej Pomo­cy orga­ni­zo­wa­nym przez Fun­da­cję Wiel­ka Orkie­stra Świą­tecz­nej Pomo­cy w związ­ku z obcho­da­mi Euro­pej­skie­go Dnia Przy­wra­ca­nia Czyn­no­ści Ser­ca. Wszy­scy ucznio­wie klas I-III zosta­li wcze­śniej prze­szko­le­ni pod­czas zajęć w ramach Pro­gra­mu Edu­ka­cyj­ne­go „Ratu­je­my i Uczy­my Rato­wać”, dla­te­go dosko­na­le pora­dzi­li sobie z zada­niem pro­wa­dze­nia nie­prze­rwa­nej resu­scy­ta­cji krą­że­nio­wo- odde­cho­wej w godzi­nach 12–12:30.

spacer