Aktualności

Dzień młodzieży PCK

DZIEŃ MŁODZIEŻY PCK

25 paź­dzier­ni­ka 2019 r. ucznio­wie szko­ły obcho­dzi­li Dzień Mło­dzie­ży PCK. Z tej oka­zji człon­ko­wie SK PCK przy­go­to­wa­li apel. Naj­pierw zapre­zen­to­wa­li się człon­ko­wie klu­bu „Wie­wiór­ka” z kl.II i III w przed­sta­wie­niu „Podróż do Kra­iny Wita­min”.

Następ­nie opie­kun SK PCK pod­su­mo­wa­ła akcje cha­ry­ta­tyw­ne prze­pro­wa­dzo­ne w naszej szko­le:

1. „Gorącz­ka Zło­ta 2019” – w tym roku uda­ło się zebrać kwo­tę 224,35 zł. Tytuł „Szkol­ny Zbie­racz Zło­ta 2019” przy­padł Lenie Bisty­dze z kl.II, któ­ra oprócz dyplo­mu otrzy­ma­ła duże pier­ni­ko­we ser­ce. Pozo­sta­li ucznio­wie, któ­rzy bra­li udział w akcji otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my oraz drob­ne upo­min­ki.

2. W obec­nym roku szkol­nym przy­łą­czy­li­śmy się do akcji „Szko­ło Pomóż i TY!” – ze sprze­da­ży cegie­łek uzy­ska­no 240 zł, pie­nią­dze zosta­ły prze­ka­za­ne do Fun­da­cji Pomóż i TY. Naj­więk­szą ilość cegie­łek zaku­pi­li ucznio­wie kl.II.

3. SK PCK ogło­si­ło kon­kurs: „Kuli­nar­ne prze­pi­sy na dania z jesien­nych owo­ców lub warzyw”. Naj­cie­kaw­sze prze­pi­sy zaopa­trzo­ne w barw­ne, jesien­ne ilu­stra­cje przy­go­to­wa­ła Lena Bisty­ga z kl.II i to ona zaję­ła I miej­sce. Wyróż­nie­nia tra­fi­ły do Domi­ni­ki Pie­czar­ki z kl. V oraz Dawi­da Pie­czar­ki z kl. II.

GRATULUJEMY !!!

Dzię­ku­je­my wszyst­kim uczniom za włą­cze­nie się do akcji cha­ry­ta­tyw­nych oraz kon­kur­sów orga­ni­zo­wa­nych przez Szkol­ne Koło PCK.

spacer