Aktualności

Sukcesy uczniów podczas międzynarodowego konkursu talentów

27 paź­dzier­ni­ka w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie talen­tów szko­łę repre­zen­to­wał zespół tanecz­ny „Krok po kro­ku” oraz dwie uczen­ni­ce – Emi­lia i Justy­na Fir­le­ta.

Rezul­tat:

  • - Zespół tanecz­ny otrzy­mał wyróż­nie­nie w kate­go­rii taniec estra­do­wy,

- Justy­na Fir­le­ta otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie w kate­go­rii wokal estra­do­wy,

- Emi­lia Fir­le­ta zdo­by­ła I miej­sce w kate­go­rii wokal estra­do­wy.

spacer