Aktualności

Narodowe Święto Niepodległości

Z oka­zji kolej­nej rocz­ni­cy 11 listo­pa­da ucznio­wie klas VII i VIII przed­sta­wi­li histo­rię odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę. Następ­nie repre­zen­ta­cja szko­ły uda­ła się pod pomnik upa­mięt­nia­ją­cy egze­ku­cję 15 osób, któ­re 14 sierp­nia 1944 przy­wie­zio­no z Oświę­ci­mia.

spacer