Aktualności

Monthly Archives: Grudzień 2019

Wigilia 2019

W pią­tek, oprócz zajęć lek­cyj­nych, ucznio­wie obej­rze­li prze­pięk­ne przed­sta­wie­nie, przy­go­to­wa­ne przez młod­szych uczniów, odby­ły się kla­so­we wigi­lij­ki, mia­ło miej­sce mię­dzy­kla­so­we dzie­le­nie się opłat­kiem, skła­da­nie sobie życzeń nowo­rocz­nych i wspól­ne kolę­do­wa­nie.

spacer

Podziękowanie Szkolnego Koła PCK

Szkol­ne Koło PCK dzię­ku­je wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się w akcję „Czer­wo­no­krzy­ska gwiazd­ka”. Zebra­ne dary zosta­ły prze­ka­za­ne do Biu­ra PCK w Żyw­cu, gdzie zosta­ną przy­go­to­wa­ne pacz­ki świą­tecz­ne dla osób star­szych, samot­nych i rodzin naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych z powia­tu żywiec­kie­go.

spacer
spacer

Mikołaj 2019

6 grud­nia tra­dy­cyj­nie ucznio­wie wszyst­kich klas wystą­pi­li przed Miko­ła­jem śpie­wa­jąc lub tań­cząc, a po roz­da­niu pre­zen­tów wyko­na­ne zosta­ły pamiąt­ko­we zdję­cia kla­so­we z gościem dnia.

spacer