Konsultacje dla rodziców

Wycho­waw­cy klas i wszy­scy nauczy­cie­le zapra­sza­ją na indy­wi­du­al­ne kon­sul­ta­cje dla rodzi­ców w ter­mi­nach uzgad­nia­nych na bie­żą­co z nauczy­cie­lem.