Program wychowawczo-profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ADAMA MICKIEWICZA

W KOCIERZU MOSZCZANICKIM

 1. WSTĘP

Pro­gram wycho­waw­czo – pro­fi­lak­tycz­ny ma na celu wspie­ra­nie ucznia we wszech­stron­nym roz­wo­ju, ukie­run­ko­wa­nym na osią­gnię­cie peł­ni doj­rza­ło­ści fizycz­nej, emo­cjo­nal­nej, inte­lek­tu­al­nej, ducho­wej i spo­łecz­nej, któ­re jest wzmac­nia­ne i uzu­peł­nia­ne przez dzia­ła­nia z zakre­su pro­fi­lak­ty­ki dzie­ci
i mło­dzie­ży. Zawie­ra czyn­no­ści, któ­re w sys­te­mo­wy spo­sób będą anga­żo­wać wszyst­kich uczniów i ich rodzi­ców oraz całe śro­do­wi­sko szkol­ne (kadrę peda­go­gicz­ną, pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji i obsłu­gę szko­ły).

Pro­gram powstał na bazie dotych­cza­so­wej wie­dzy i kom­pe­ten­cji nauczy­cie­li
w zakre­sie wycho­wa­nia i pro­fi­lak­ty­ki, umie­jęt­no­ści włą­cza­nia rodzi­ców
w kształ­to­wa­nie jako­ści życia szkol­ne­go oraz współ­pra­cy ze śro­do­wi­skiem lokal­nym i insty­tu­cja­mi wspie­ra­ją­cy­mi dzia­ła­nia wycho­waw­cze i pro­fi­lak­tycz­ne. Został opra­co­wa­ny w opar­ciu o wnio­ski z nad­zo­ru peda­go­gicz­ne­go, wyni­ki prze­pro­wa­dzo­nych ewa­lu­acji zewnętrz­nych i wewnętrz­nych, obser­wa­cję śro­do­wi­ska uczniow­skie­go, ana­li­zę doku­men­tów, ankie­ty oraz obo­wią­zu­ją­ce akty praw­ne.

PODSTAWY PRAWNE:

  • Kon­sty­tu­cja Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej (zwłasz­cza art. 72);

  • Powszech­na Dekla­ra­cja Praw Czło­wie­ka;

  • Mię­dzy­na­ro­do­wy Pakt Praw Oby­wa­tel­skich i Poli­tycz­nych;

  • Kon­wen­cja o Pra­wach Dziec­ka;

  • Usta­wy i roz­po­rzą­dze­nia MEN (zwłasz­cza Usta­wa z dnia 14 grud­nia

2016 roku Pra­wo Oświa­to­we oraz Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 14 lute­go 2017 r. w spra­wie pod­sta­wy pro­gra­mo­wej wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go oraz pod­sta­wy pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­ne­go dla szko­ły pod­sta­wo­wej);

   • Kar­ta Nauczy­cie­la;

   • Sta­tut Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. A. Mic­kie­wi­cza w Kocie­rzu Mosz­cza­nic­kim.

Mody­fi­ka­cji pro­gra­mu doko­na­no w opar­ciu o :

 • Roz­po­rzą­dze­nie MEN z dnia 22 stycz­nia 2018 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie zakre­su i form pro­wa­dze­nia w szko­łach i pla­ców­kach sys­te­mu oświa­ty dzia­łal­no­ści wycho­waw­czej, edu­ka­cyj­nej, infor­ma­cyj­nej i pro­fi­lak­tycz­nej w celu prze­ciw­dzia­ła­nia nar­ko­ma­nii ( Dz. U. Z 2015 r., poz. 1249) ;

 • wyni­ki ewa­lu­acji Pro­gra­mu wycho­waw­czo – pro­fi­lak­tycz­ne­go z czerw­ca 2018r.;

 • wnio­ski z dia­gno­zy w zakre­sie ana­li­zy bez­pie­czeń­stwa dzie­ci w szko­le z maja 2018 r.;

 • wnio­ski z dia­gno­zy w zakre­sie zagro­żeń zwią­za­nych z uży­wa­niem sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych, środ­ków zastęp­czych oraz nowych sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nych prze­pro­wa­dzo­nej wśród uczniów kl. V – VII w pierw­szym tygo­dniu wrze­śnia 2018 r.;

 • obser­wa­cję śro­do­wi­ska uczniow­skie­go.

Tre­ści pro­gra­mu są zna­ne i reali­zo­wa­ne przez wszyst­kich nauczy­cie­li – wycho­waw­ców, nauczy­cie­li zajęć edu­ka­cyj­nych i spe­cja­li­stów zatrud­nio­nych
w szko­le. Reali­za­cja pro­gra­mu wycho­waw­czo – pro­fi­lak­tycz­ne­go odby­wa się
w ramach:

 • zajęć pro­wa­dzo­nych przez nauczy­cie­li – wycho­waw­ców;

 • zajęć pro­wa­dzo­nych przez nauczy­cie­li zajęć edu­ka­cyj­nych, biblio­te­ki, świe­tli­cy oraz spe­cja­li­stów;

 • godzin do dys­po­zy­cji wycho­waw­cy;

 • zajęć poza­lek­cyj­nych pro­wa­dzo­nych przez szko­łę;

 • zajęć z zakre­su pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no – peda­go­gicz­nej.

2. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO

Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Kocie­rzu Mosz­cza­nic­kim to pla­ców­ka przy­ja­zna dziec­ku, bez­piecz­na, stwa­rza­ją­ca opty­mal­ne warun­ki wszech­stron­ne­go roz­wo­ju uczniów, uwzględ­nia­jąc ich indy­wi­du­al­ne potrze­by. To szko­ła, któ­ra kształ­tu­je swo­ich wycho­wan­ków w opar­ciu o sza­cu­nek do dru­gie­go czło­wie­ka, posza­no­wa­nie uni­wer­sal­ne­go sys­te­mu war­to­ści, dzie­dzic­twa histo­rycz­ne­go oraz kul­tu­ro­we­go.

Jeste­śmy pla­ców­ką publicz­ną, dys­po­nu­ją­cą wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrą peda­go­gicz­ną. Zapew­nia­my naszym wycho­wan­kom bez­piecz­ną i przy­ja­zną atmos­fe­rę. Sta­ra­my się odkry­wać ich talen­ty i poma­ga­my je roz­wi­jać. Chce­my, aby ucznio­wie jak naj­le­piej wyko­rzy­sty­wa­li wła­sny poten­cjał inte­lek­tu­al­ny i potra­fi­li dosto­so­wy­wać się do zmien­nych realiów współ­cze­sne­go świa­ta i cywi­li­za­cji. Pro­wa­dzi­my sze­ro­ki zakres zajęć lek­cyj­nych i poza­lek­cyj­nych, dzię­ki któ­rym nasi pod­opiecz­ni zdo­by­wa­ją wie­dzę oraz umie­jęt­no­ści pozwa­la­ją­ce spro­stać wyzwa­niom doro­słe­go czło­wie­ka. Wyrów­nu­je­my szan­se edu­ka­cyj­ne, sza­nu­je­my god­ność oso­bi­stą i pra­wa każ­de­go czło­wie­ka, ucząc demo­kra­tycz­ne­go roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów. Zwra­ca­my szcze­gól­ną uwa­gę na roz­wój fizycz­ny, psy­chicz­ny, spo­łecz­ny i ducho­wy naszych uczniów. Pro­pa­gu­je­my zdro­wy styl życia, a tak­że wspie­ra­my rodzi­ców w wycho­wa­niu dzie­ci w świe­tle usta­lo­nych norm i war­to­ści.

3. MODEL UCZNIA

Naczel­nym celem w naszej szko­le jest wycho­wa­nie ucznia
o pra­wi­dło­wej i wszech­stron­nej oso­bo­wo­ści, samo­dziel­ne­go w dąże­niu do dobra
w jego wymia­rze indy­wi­du­al­nym i spo­łecz­nym, a jed­no­cze­śnie
mają­ce­go świa­do­mość, że jest człon­kiem zbio­ro­wo­ści ludz­kiej. W atmos­fe­rze zro­zu­mie­nia, życz­li­wo­ści i poczu­cia wła­snej war­to­ści kształ­tu­je­my ucznia kul­tu­ral­ne­go i odpo­wie­dzial­ne­go, posia­da­ją­ce­go wie­dzę i umie­jęt­no­ści koniecz­ne do przy­szłe­go funk­cjo­no­wa­nia we współ­cze­snym świe­cie, trosz­czą­ce­go się o swo­je śro­do­wi­sko przy­rod­ni­cze. Absol­went naszej szko­ły prze­strze­ga zasad tole­ran­cji i praw­dzi­wej komu­ni­ka­cji oraz dąży do dal­sze­go wła­sne­go roz­wo­ju, wyko­rzy­stu­jąc zdo­by­tą wie­dzę i umie­jęt­no­ści.

Chce­my, by nasz absol­went:

1. Miał upo­rząd­ko­wa­ny sys­tem war­to­ści.

2. Umiał współ­pra­co­wać w gru­pie.

3. Potra­fił korzy­stać z róż­nych źró­deł wie­dzy.

4. Wie­rzył w swo­je moż­li­wo­ści i zdol­no­ści.

5. Był wypo­sa­żo­ny w rze­tel­ną wie­dzę, pozwa­la­ją­cą mu na kon­ty­nu­owa­nie edu­ka­cji na wyż­szym szcze­blu.

6. Był samo­dziel­ny, uczci­wy, tole­ran­cyj­ny, odpo­wie­dzial­ny i twór­czy.

7. Prze­ja­wiał posta­wę apro­bo­wa­ną spo­łecz­nie.

8. Znał swo­je sła­be i moc­ne stro­ny.

9. Rozu­miał potrze­bę pie­lę­gno­wa­nia tra­dy­cji i kul­tu­ry regio­nal­nej i naro­do­wej.

10. Dostrze­gał pro­ble­my i zagro­że­nia eko­lo­gicz­ne.

11. Był wraż­li­wy na krzyw­dę innych oraz prze­ciw­sta­wiał się zja­wi­skom pato­lo­gicz­nym i agre­sji.

12. Doce­niał war­tość rodzi­ny i znał w niej swo­je miej­sce.

13. Dostrze­gał pięk­no ota­cza­ją­ce­go świa­ta.

14. Dbał o zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo wła­sne oraz innych, a tak­że pro­wa­dził zdro­wy tryb życia.

15. Spraw­nie komu­ni­ko­wał się w języ­ku pol­skim i obcym.

16. Był świa­do­mym odbior­cą kul­tu­ry i sztu­ki.
17. Potra­fił pre­zen­to­wać wła­sne zda­nie, bro­nić swo­ich prze­ko­nań i w razie potrze­by wyka­zał się aser­tyw­no­ścią.

18. Aktyw­nie uczest­ni­czył w życiu spo­łecz­nym i podej­mo­wał dzia­ła­nia na rzecz potrze­bu­ją­cych.

4. ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ

WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH

W wyni­ku reali­za­cji Pro­gra­mu wycho­waw­czo – pro­fi­lak­tycz­ne­go nasi ucznio­wie pozna­wa­li sie­bie, swo­je potrze­by, emo­cje, aspi­ra­cje i moż­li­wo­ści. Zazna­ja­mia­li się też z cecha­mi roz­wo­ju fizycz­ne­go.

W szko­le sta­le kła­dzio­ny jest nacisk na sze­ro­ko rozu­mia­ne bez­pie­czeń­stwo.
W tym zakre­sie pla­ców­ka nie­wąt­pli­wie odno­si suk­ce­sy wycho­waw­cze. Dzia­ła­nia szko­ły zapew­nia­ją uczniom bez­pie­czeń­stwo fizycz­ne i psy­chicz­ne, co potwier­dza­ją prze­pro­wa­dza­ne wśród rodzi­ców i dzie­ci ankie­ty. W szko­le panu­je miła atmos­fe­ra. Pod­opiecz­ni mają dobre rela­cje z nauczy­cie­la­mi i wycho­waw­ca­mi, do któ­rych uda­ją się po radę i wspar­cie.
Lubią zaję­cia z wycho­waw­ca­mi i uwa­ża­ją je za cie­ka­we. Aktyw­nie uczest­ni­czą w przy­go­to­wy­wa­niu zajęć wycho­waw­czych,
a ich uwa­gi i suge­stie są uwzględ­nia­ne przez nauczy­cie­li.
Ucznio­wie mogą liczyć rów­nież na pomoc kole­gów i kole­ża­nek.

W szko­le prze­strze­ga­ne są pra­wa uczniów. Zna­ją oni swo­je obo­wiąz­ki
i pra­wa, wie­dzą tak­że, jak ich bro­nić. Szko­ła jest dla nich miej­scem życz­li­wym, wyro­zu­mia­łym i przy­ja­znym. Słu­ży wszech­stron­ne­mu roz­wo­jo­wi
i są w niej roz­wią­zy­wa­ne pro­ble­my zdro­wot­ne dzie­ci.
Ucznio­wie sto­su­ją się do norm spo­łecz­nych i regu­la­mi­nów. Zasa­dy postę­po­wa­nia i współ­ży­cia w naszej pla­ców­ce są uzgod­nio­ne i prze­strze­ga­ne przez uczniów, pra­cow­ni­ków szko­ły, rodzi­ców, a rela­cje mię­dzy wszyst­ki­mi człon­ka­mi spo­łecz­no­ści szkol­nej są opar­te na wza­jem­nym sza­cun­ku i zaufa­niu. Nauczy­cie­le pro­mu­ją pozy­tyw­ne posta­wy, a nega­tyw­ne zacho­wa­nia natych­miast spo­ty­ka­ją się z odpo­wied­nią reak­cją. Ucznio­wie chęt­nie współ­pra­cu­ją (mię­dzy inny­mi w ramach dzia­łal­no­ści samo­rzą­dów) i anga­żu­ją się w dzia­ła­nia pro­spo­łecz­ne. Wspie­ra­ją akcje cha­ry­ta­tyw­ne, są uwraż­li­wia­ni na los dru­gie­go czło­wie­ka, zwie­rząt i śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go. W szko­le nie zda­rza­ją się przy­pad­ki kra­dzie­ży i wymu­szeń.

Nauczy­cie­le współ­pra­cu­ją ze sobą i ana­li­zu­ją podej­mo­wa­ne dzia­ła­nia wycho­waw­cze. Dzia­ła­nia te są mody­fi­ko­wa­ne na mia­rę bie­żą­cych potrzeb. W tym pro­ce­de­rze bio­rą tak­że udział rodzi­ce i ucznio­wie. Gro­no peda­go­gicz­ne uczest­ni­czy w szko­le­niach tema­tycz­nie dosto­so­wa­nych do szkol­nych realiów. Szko­ła współ­pra­cu­je z inny­mi orga­ni­za­cja­mi i insty­tu­cja­mi w celu wspie­ra­nia pro­ce­su wycho­wa­nia. Włą­cza­my się w pro­gra­my i akcje pro­fi­lak­tycz­ne.

W szko­le kil­ka­krot­nie doszło do naru­sze­nia dys­cy­pli­ny. Odno­to­wa­no przy­pad­ki zacho­wań dys­funk­cjo­nal­nych w śro­do­wi­sku szkol­nym i poza nim – agre­sja słow­na i fizycz­na.

Dotych­czas w pla­ców­ce nie poja­wi­ły się pro­ble­my uza­leż­nień od alko­ho­lu, tyto­niu czy środ­ków i sub­stan­cji odu­rza­ją­cych. Nie odno­to­wa­no przy­pad­ków nama­wia­nia uczniów do się­ga­nia po papie­ro­sy czy sub­stan­cje psy­cho­ak­tyw­ne. Jed­ne­mu z naszych pod­opiecz­nych pro­po­no­wa­no alko­hol. Wyni­ki dia­gno­zy w zakre­sie czyn­ni­ków ryzy­ka wska­zu­ją, że nie wszy­scy rodzi­ce roz­ma­wia­ją ze swy­mi dzieć­mi na temat zagro­żeń wyni­ka­ją­cych z się­ga­nia po używ­ki. Nale­ży uwraż­li­wić rodzi­ców na oma­wia­ny pro­blem, kon­ty­nu­ować w szko­le uświa­da­mia­nie uczniów odno­śnie szko­dli­wo­ści tyto­niu, alko­ho­lu, dopa­la­czy i nar­ko­ty­ków oraz uczyć aser­tyw­nych zacho­wań umoż­li­wia­ją­cych sku­tecz­ne odma­wia­nie.

5. STRATEGIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNA

CELE OGÓLNE:

 1. Wszech­stron­ny roz­wój jed­nost­ki.

 2. Zazna­jo­mie­nie uczniów i rodzi­ców ze szkol­ny­mi pro­ce­du­ra­mi reago­wa­nia
  w sytu­acjach kry­zy­so­wych.

 3. Wpro­wa­dze­nie uczniów w świat war­to­ści.

 4. Wska­zy­wa­nie wzor­ców postę­po­wa­nia.

 5. Budo­wa­nie pozy­tyw­nych rela­cji spo­łecz­nych.

 6. Wzmac­nia­nie poczu­cia toż­sa­mo­ści indy­wi­du­al­nej, kul­tu­ro­wej, naro­do­wej, regio­nal­nej oraz etnicz­nej.

 7. For­mo­wa­nie u uczniów poczu­cia wła­snej god­no­ści i sza­cun­ku do dru­gie­go czło­wie­ka.

 8. Roz­wi­ja­nie kre­atyw­no­ści i przed­się­bior­czo­ści.

 9. Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści logicz­ne­go, kry­tycz­ne­go myśle­nia, rozu­mo­wa­nia, argu­men­to­wa­nia i wnio­sko­wa­nia.

 10. Pod­kre­śla­nie war­to­ści wie­dzy jako pod­sta­wy do roz­wo­ju umie­jęt­no­ści.

 11. Posze­rza­nie wie­dzy i kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści umoż­li­wia­ją­cych doj­rzal­sze i bar­dziej upo­rząd­ko­wa­ne rozu­mie­nie świa­ta.

 12. Wspie­ra­nie ucznia w pozna­wa­niu wła­snych pre­dys­po­zy­cji.

 13. Kształ­to­wa­nie posta­wy otwar­to­ści wobec świa­ta i innych ludzi.

 14. Zachę­ca­nie do aktyw­ne­go udzia­łu w życiu spo­łecz­nym.

 15. Dosko­na­le­nie poczu­cia odpo­wie­dzial­no­ści za sie­bie i innych. Wyra­bia­nie sza­cun­ku dla dobra wspól­ne­go jako pod­sta­wy życia spo­łecz­ne­go, przy­go­to­wa­nie do wypeł­nia­nia obo­wiąz­ków rodzin­nych i oby­wa­tel­skich
  w opar­ciu o zasa­dę tole­ran­cji, wol­no­ści, spra­wie­dli­wo­ści, demo­kra­cji.

 16. Przy­go­to­wa­nie wycho­wan­ka do samo­dziel­ne­go życia oraz świa­do­me­go i odpo­wie­dzial­ne­go korzy­sta­nia ze środ­ków maso­wej komu­ni­ka­cji jako źró­dła infor­ma­cji.

 17. Kon­struk­tyw­na współ­pra­ca z domem rodzin­nym dziec­ka, wspie­ra­nie rodzi­ców w pra­cy wycho­waw­czej, kształ­ce­nie sza­cun­ku do wła­snej rodzi­ny na tle histo­rii i tra­dy­cji regio­nu.

 18. Pro­mo­wa­nie zdro­wia – wyra­bia­nie potrze­by higie­nicz­ne­go try­bu życia, dba­nia o swo­je zdro­wie, bez­pie­czeń­stwo i har­mo­nij­ny roz­wój.

 19. Uwraż­li­wia­nie na pro­ble­my śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go.

 20. Pro­fi­lak­ty­ka uza­leż­nień.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Tro­ska o ucznia

 • postrze­ga­nie ucznia w kate­go­riach jego pod­mio­to­wo­ści, god­no­ści, wol­no­ści,

nie­po­wta­rzal­no­ści, kon­kret­nych praw i obo­wiąz­ków;

 • wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju oso­bo­wo­ści ucznia w aspek­cie inte­lek­tu­al­nym, psy­chicz­nym, spo­łecz­nym, este­tycz­nym i moral­nym;

 • roz­po­zna­wa­nie sytu­acji rodzin­nej i mate­rial­nej ucznia;

 • indy­wi­du­ali­za­cja pro­ce­su naucza­nia i wycho­wa­nia;

 • wpro­wa­dza­nie nowo­cze­snych metod i form naucza­nia dosto­so­wa­nych do moż­li­wo­ści ucznia;

 • pomoc w prze­zwy­cię­ża­niu nie­po­wo­dzeń szkol­nych;

 • wdra­ża­nie ucznia do samo­dziel­nej pra­cy;

 • roz­wi­ja­nie uzdol­nień i aktyw­no­ści poznaw­czej uczniów ;

 • wpły­wa­nie na kształ­to­wa­nie pozy­tyw­ne­go obra­zu wła­snej oso­by u ucznia – samo­oce­na, samo­ak­cep­ta­cja, auto­kon­tro­la itp.

 • nacisk na kul­tu­rę sło­wa i kul­tu­rę oso­bi­stą;

 • wdra­ża­nie do sza­cun­ku wobec sie­bie i dru­gie­go czło­wie­ka, posza­no­wa­nia cudze­go mie­nia i pozy­cji spo­łecz­nej;

 • zazna­ja­mia­nie uczniów z ich pra­wa­mi i obo­wiąz­ka­mi;

 • dia­gno­zo­wa­nie uczniów;

 • współ­pra­ca z Porad­nią Psy­cho­lo­gicz­no – Peda­go­gicz­ną w Żyw­cu;

 • orga­ni­za­cja zajęć poza­lek­cyj­nych roz­wi­ja­ją­cych zain­te­re­so­wa­nia i oso­bo­wość ucznia;

 • wska­zy­wa­nie spo­so­bów radze­nia sobie ze stre­sem.

Bez­pie­czeń­stwo i wycho­wa­nie proz­dro­wot­ne

 • roz­wój aktyw­no­ści rucho­wej uczniów;

 • współ­pra­ca ze służ­bą zdro­wia ( higie­nist­ka szkol­na);

 • wdra­ża­nie do aktyw­ne­go i higie­nicz­ne­go try­bu życia (higie­na oso­bi­sta i pra­cy umy­sło­wej);

 • nauka udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy w nagłych wypad­kach;

 • orga­ni­za­cja wycie­czek i raj­dów;

 • posze­rza­nie wie­dzy o szko­dli­wo­ści nało­gów;

 • pro­fi­lak­ty­ka uza­leż­nień od gier kom­pu­te­ro­wych, Inter­ne­tu, hazar­du;

 • zapo­zna­wa­nie z zasa­da­mi bez­pie­czeń­stwa, kształ­to­wa­nie dba­ło­ści o bez­pie­czeń­stwo wła­sne i innych ludzi;

 • nacisk na zdro­we żywie­nie;

 • infor­mo­wa­nie uczniów o zmia­nach roz­wo­jo­wych w trak­cie doj­rze­wa­nia;

 • pro­fi­lak­ty­ka agre­sji i prze­mo­cy;

 • zapo­bie­ga­nie pro­ble­mom i zacho­wa­niom pro­ble­mo­wym dzie­ci;

 • kre­owa­nie przy­ja­zne­go i bez­piecz­ne­go śro­do­wi­ska w szko­le;

 • przy­po­mnie­nie zasad bez­piecz­ne­go poru­sza­nia się po dro­gach;

 • zasa­dy zacho­wa­nia się na tere­nie szko­ły, boiska, pla­cu zabaw;

 • kształ­ce­nie nawy­ków dba­nia o bez­pie­czeń­stwo swo­je i innych;

 • zagad­nie­nia zwią­za­ne z zacho­wa­niem się w razie poża­ru w szko­le, wyja­śnie­nie ozna­ko­wa­nia dro­gi ewa­ku­acyj­nej w szko­le;

 • kształ­to­wa­nie posta­wy aser­tyw­nej, dosko­na­le­nie sztu­ki odma­wia­nia;

 • kształ­to­wa­nie opie­kuń­czej posta­wy wobec młod­szych kole­gów;

 • spo­so­by radze­nia sobie ze stre­sem;

 • prze­moc w sie­ci;

 • prze­moc fizycz­na, psy­chicz­na, jak nie stać się ofia­rą prze­mo­cy, kary za sto­so­wa­nie prze­mo­cy;

 • wpływ mediów na wzrost agre­sji (fil­my, gry kom­pu­te­ro­we);

 • skut­ki nie­wła­ści­we­go odży­wia­nia się;

 • higie­na przy­go­to­wy­wa­nia i kul­tu­ra spo­ży­wa­nia posił­ków;

 • higie­nicz­ny spo­sób ucze­nia się – orga­ni­za­cja cza­su wol­ne­go i odra­bia­nia lek­cji;

 • zacho­wa­nia sprzy­ja­ją­ce i zagra­ża­ją­ce zdro­wiu;

 • moni­to­ring dla bez­pie­czeń­stwa uczniów.

Wycho­wa­nie patrio­tycz­ne

 • pozna­wa­nie histo­rii i tra­dy­cji naro­do­wych i regio­nal­nych;

 • budo­wa­nie sza­cun­ku dla sym­bo­li naro­do­wych;

 • kształ­to­wa­nie sza­cun­ku dla miejsc pamię­ci naro­do­wej;

 • roz­wój patrio­ty­zmu lokal­ne­go;

 • orga­ni­za­cja uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­wych;

 • obcho­dy świąt i uro­czy­sto­ści zwią­za­nych z data­mi histo­rycz­ny­mi;

 • kształ­to­wa­nie dba­ło­ści o kul­tu­rę języ­ka;

 • uczest­nic­two w pozna­wa­niu dóbr kul­tu­ry;

 • współ­pra­ca ze śro­do­wi­skiem lokal­nym.

Roz­wi­ja­nie aktyw­no­ści spo­łecz­nej ucznia. Wzmac­nia­nie wię­zi

 • roz­wój samo­rząd­no­ści poprzez pra­ce w samo­rzą­dach: kla­so­wym
  i szkol­nym;

 • pobu­dza­nie do aktyw­no­ści przy orga­ni­za­cji życia wewnątrz­sz­kol­ne­go;

 • udział uczniów w orga­ni­za­cjach uczniow­skich;

 • inte­gro­wa­nie uczniów poprzez orga­ni­za­cję wycie­czek, uro­czy­sto­ści szkol­nych, imprez i warsz­ta­tów;

 • dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści pra­cy zespo­ło­wej;

 • uwraż­li­wia­nie na współ­pra­cę, zdro­wą rywa­li­za­cję, kul­tu­rę zacho­wa­nia, wza­jem­ną pomoc i uczyn­ność;

 • wzmac­nia­nie wię­zi rodzin­nych;

 • roz­wój kre­atyw­no­ści i przed­się­bior­czo­ści;

 • orga­ni­zo­wa­nie wyjaz­dów do kina, teatru i muzeum.

Dba­łość o śro­do­wi­sko natu­ral­ne

 • ochro­na przy­ro­dy – odpo­wie­dzial­ność czło­wie­ka za śro­do­wi­sko;

 • dba­łość o ład i porzą­dek w miej­scach nasze­go poby­tu;

 • segre­ga­cja śmie­ci;

 • udział w raj­dach i warsz­ta­tach eko­lo­gicz­nych;

 • pomoc pta­kom i zwie­rzy­nie leśnej w okre­sie zimo­wym;

 • orga­ni­za­cja i udział w kon­kur­sach eko­lo­gicz­nych;

 • współ­pra­ca z orga­ni­za­cja­mi i służ­ba­mi zaj­mu­ją­cy­mi się ochro­ną śro­do­wi­ska.

6. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

1. Dyrek­tor szko­ły:

stwa­rza warun­ki dla reali­za­cji pro­ce­su wycho­waw­cze­go w szko­le;

spra­wu­je opie­kę nad ucznia­mi oraz stwa­rza warun­ki har­mo­nij­ne­go roz­wo­ju psy­cho­fi­zycz­ne­go poprzez aktyw­ne dzia­ła­nia proz­dro­wot­ne, dba o pra­wi­dło­wy poziom pra­cy wycho­waw­czej i opie­kuń­czej szko­ły;

inspi­ru­je nauczy­cie­li do popra­wy ist­nie­ją­cych lub wdro­że­nia nowych roz­wią­zań w pro­ce­sie kształ­ce­nia, przy zasto­so­wa­niu inno­wa­cyj­nych dzia­łań pro­gra­mo­wych, orga­ni­za­cyj­nych lub meto­dycz­nych, któ­rych celem jest roz­wi­ja­nie kom­pe­ten­cji uczniów;

współ­pra­cu­je z zespo­łem wycho­waw­ców, peda­go­giem, psy­cho­lo­giem szkol­nym, oraz Samo­rzą­dem Uczniow­skim, wspo­ma­ga nauczy­cie­li w reali­za­cji zadań;

czu­wa nad reali­zo­wa­niem przez uczniów obo­wiąz­ku szkol­ne­go;

nad­zo­ru­je zgod­ność dzia­ła­nia szko­ły ze sta­tu­tem, w tym dba o prze­strze­ga­nie zasad oce­nia­nia, praw uczniów, kom­pe­ten­cji orga­nów szko­ły;

nad­zo­ru­je reali­za­cję szkol­ne­go pro­gra­mu wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne­go.

2. Rada Peda­go­gicz­na:

uczest­ni­czy w dia­gno­zo­wa­niu pra­cy wycho­waw­czej szko­ły i potrzeb
w zakre­sie dzia­łań pro­fi­lak­tycz­nych;

opra­co­wu­je pro­jekt pro­gra­mu wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne­go i uchwa­la go w poro­zu­mie­niu z Radą Rodzi­ców;

opra­co­wu­je i zatwier­dza doku­men­ty i pro­ce­du­ry postę­po­wa­nia nauczy­cie­li

sytu­acjach zagro­że­nia mło­dzie­ży demo­ra­li­za­cją i prze­stęp­czo­ścią;

uczest­ni­czy w reali­za­cji szkol­ne­go pro­gra­mu wycho­waw­czo- pro­fi­lak­tycz­ne­go;

uczest­ni­czy w ewa­lu­acji szkol­ne­go pro­gra­mu wycho­waw­czo- pro­fi­lak­tycz­ne­go.

3. Nauczy­cie­le:

współ­pra­cu­ją z wycho­waw­ca­mi klas w zakre­sie reali­za­cji zadań wycho­waw­czych, uczest­ni­czą w reali­za­cji szkol­ne­go pro­gra­mu wycho­waw­czo – pro­fi­lak­tycz­ne­go;

reagu­ją na obec­ność w szko­le osób obcych, któ­re swo­im zacho­wa­niem stwa­rza­ją zagro­że­nie dla ucznia;

reagu­ją na prze­ja­wy agre­sji, nie­do­sto­so­wa­nia spo­łecz­ne­go i uza­leż­nień uczniów;

prze­strze­ga­ją obo­wią­zu­ją­cych w szko­le pro­ce­dur postę­po­wa­nia w sytu­acjach zagro­że­nia mło­dzie­ży demo­ra­li­za­cją i prze­stęp­czo­ścią;

udzie­la­ją uczniom pomo­cy w prze­zwy­cię­ża­niu nie­po­wo­dzeń szkol­nych;

kształ­cą i wycho­wu­ją dzie­ci w duchu patrio­ty­zmu i demo­kra­cji;

roz­ma­wia­ją z ucznia­mi i rodzi­ca­mi o zacho­wa­niu, fre­kwen­cji oraz postę­pach w nauce na swo­ich zaję­ciach;

wspie­ra­ją zain­te­re­so­wa­nia i roz­wój oso­bo­wy ucznia.

4. Wycho­waw­cy klas:

dia­gno­zu­ją sytu­ację wycho­waw­czą w kla­sie;

roz­po­zna­ją indy­wi­du­al­ne potrze­by uczniów;

na pod­sta­wie doko­na­ne­go roz­po­zna­nia oraz celów i zadań okre­ślo­nych
w pro­gra­mie wycho­waw­czo – pro­fi­lak­tycz­nym opra­co­wu­ją plan pra­cy wycho­waw­czej dla kla­sy na dany rok szkol­ny, uwzględ­nia­jąc spe­cy­fi­kę funk­cjo­no­wa­nia zespo­łu kla­so­we­go i potrze­by uczniów;

przy­go­to­wu­ją spra­woz­da­nie z reali­za­cji pla­nu pra­cy wycho­waw­czej
i wnio­ski do dal­szej pra­cy;

zapo­zna­ją uczniów swo­ich klas i ich rodzi­ców z pra­wem wewnątrz­sz­kol­nym i obo­wią­zu­ją­cy­mi zwy­cza­ja­mi oraz tra­dy­cja­mi szko­ły;

oce­nia­ją zacho­wa­nie uczniów swo­jej kla­sy, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi
w szko­le pro­ce­du­ra­mi;

współ­pra­cu­ją z inny­mi nauczy­cie­la­mi uczą­cy­mi w kla­sie, rodzi­ca­mi uczniów, spe­cja­li­sta­mi pra­cu­ją­cy­mi z ucznia­mi o spe­cjal­nych potrze­bach;

wspie­ra­ją uczniów potrze­bu­ją­cych pomo­cy, znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji;

roz­po­zna­ją ocze­ki­wa­nia swo­ich uczniów i ich rodzi­ców;

dba­ją o dobre rela­cje uczniów w kla­sie;

podej­mu­ją dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne w celu prze­ciw­dzia­ła­nia nie­wła­ści­wym zacho­wa­niom pod­opiecz­nych;

współ­pra­cu­ją z sądem, poli­cją, inny­mi oso­ba­mi i insty­tu­cja­mi dzia­ła­ją­cy­mi na rzecz dzie­ci i mło­dzie­ży;

podej­mu­ją dzia­ła­nia w zakre­sie posze­rza­nia kom­pe­ten­cji wycho­waw­czych.

5. Rodzi­ce:

współ­two­rzą szkol­ny pro­gram wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ny;

uczest­ni­czą w dia­gno­zo­wa­niu pra­cy wycho­waw­czej szko­ły;

uczest­ni­czą w wywia­dów­kach orga­ni­zo­wa­nych przez szko­łę;

zasię­ga­ją infor­ma­cji na temat swo­ich dzie­ci w szko­le;

współ­pra­cu­ją z wycho­waw­cą kla­sy i inny­mi nauczy­cie­la­mi uczą­cy­mi
w danej kla­sie;

dba­ją o wła­ści­wą for­mę spę­dza­nia cza­su wol­ne­go przez uczniów;

rada rodzi­ców uchwa­la w poro­zu­mie­niu z radą peda­go­gicz­ną pro­gram wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ny szko­ły.

6. Samo­rząd uczniow­ski:

jest inspi­ra­to­rem i orga­ni­za­to­rem życia kul­tu­ral­ne­go uczniów szko­ły, dzia­łal­no­ści oświa­to­wej, spor­to­wej oraz roz­ryw­ko­wej zgod­nie z wła­sny­mi potrze­ba­mi i moż­li­wo­ścia­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi w poro­zu­mie­niu z dyrek­to­rem;

uczest­ni­czy w dia­gno­zo­wa­niu sytu­acji wycho­waw­czej szko­ły;

pro­wa­dzi akcje pomo­cy dla potrze­bu­ją­cych kole­gów;

repre­zen­tu­je posta­wy i potrze­by śro­do­wi­ska uczniow­skie­go;

pro­pa­gu­je ideę samo­rząd­no­ści oraz wycho­wa­nia w demo­kra­cji;

dba o dobre imię i honor szko­ły oraz wzbo­ga­ca jej tra­dy­cję;

może podej­mo­wać dzia­ła­nia z zakre­su wolon­ta­ria­tu.

7. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH

Edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na

Edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na obej­mu­ją­ca pierw­sze trzy lata nauki dziec­ka w szko­le ma za zada­nie stop­nio­wo przy­go­to­wać dziec­ko do uczest­nic­twa w życiu spo­łecz­no­ści szkol­nej i śro­do­wi­ska lokal­ne­go, a w dal­szej per­spek­ty­wie – do peł­no­praw­ne­go uczest­nic­twa w życiu spo­łecz­nym.

Cele wycho­wa­nia i spo­sób ich reali­za­cji w niż­szych kla­sach szko­ły pod­sta­wo­wej są dosto­so­wa­ne do indy­wi­du­al­nych moż­li­wo­ści inte­lek­tu­al­nych, emo­cjo­nal­nych, spo­łecz­nych i zdro­wot­nych dziec­ka będą­ce­go w młod­szym wie­ku szkol­nym. Reali­za­cja celów wycho­wa­nia i pro­fi­lak­ty­ki na I eta­pie kształ­ce­nia jest tak zor­ga­ni­zo­wa­na, aby wszy­scy ucznio­wie, nie­za­leż­nie od pozio­mu ich roz­wo­ju psy­cho­fi­zycz­ne­go, mie­li moż­li­wość zro­zu­mie­nia pod­sta­wo­wych pro­ce­sów spo­łecz­nych zacho­dzą­cych w naj­bliż­szym i dal­szym oto­cze­niu oraz prze­ja­wia­nia ade­kwat­ne­go do danej sytu­acji zacho­wa­nia.

Zada­nia wycho­waw­czo – pro­fi­lak­tycz­ne do reali­za­cji w kla­sach I-III

OBSZAR

ZADANIA KLASA I – III

Bez­pie­czeń­stwopro­fi­lak­ty­ka zacho­wań ryzy­kow­nych zapo­zna­nie z pod­sta­wo­wy­mi zasa­da­mi bez­pie­czeń­stwa w róż­nych sytu­acjach życio­wych, kształ­to­wa­nie wła­ści­we­go zacho­wa­nia się w sytu­acji zagro­że­nia życia i zdro­wia oraz sytu­acjach nad­zwy­czaj­nych;

kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści wyszu­ki­wa­nia, porząd­ko­wa­nia i wyko­rzy­sty­wa­nia infor­ma­cji z róż­nych źró­deł, korzy­sta­nia z tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­no- komu­ni­ka­cyj­nych, kształ­to­wa­nie świa­do­mo­ści nega­tyw­ne­go wpły­wu pra­cy przy kom­pu­te­rze na zdro­wie i kon­tak­ty spo­łecz­ne oraz nie­bez­pie­czeństw wyni­ka­ją­cych z ano­ni­mo­wo­ści kon­tak­tów, respek­to­wa­nie ogra­ni­czeń doty­czą­cych korzy­sta­nia z kom­pu­te­ra, Inter­ne­tu i mul­ti­me­diów;

przy­go­to­wa­nie do bez­piecz­ne­go i roz­sąd­ne­go korzy­sta­nia z narzę­dzi

i urzą­dzeń tech­nicz­nych, bez­piecz­ne­go orga­ni­zo­wa­nia zajęć rucho­wych

i poru­sza­nia się po dro­gach;

przy­go­to­wa­nie do bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia ze środ­ków komu­ni­ka­cji,

zapo­bie­ga­nia i prze­ciw­dzia­ła­nia sytu­acjom pro­ble­mo­wym;

kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści utrzy­my­wa­nia ładu i porząd­ku wokół sie­bie,

w miej­scu nauki i zaba­wy.

Kul­tu­ra – war­to­ści, nor­my, wzo­ry zacho­wań

kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści wła­ści­we­go komu­ni­ko­wa­nia się w róż­nych

sytu­acjach spo­łecz­nych, dba­łość o język i kul­tu­rę wypo­wia­da­nia się;

kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści ana­li­zy pro­stych sytu­acji wycho­waw­czych,

odróż­nia­nia dobra od zła;

kształ­to­wa­nie goto­wo­ści do uczest­nic­twa w kul­tu­rze, posza­no­wa­nia

tra­dy­cji i kul­tu­ry wła­sne­go naro­du, a tak­że posza­no­wa­nia innych kul­tur

i tra­dy­cji, okre­śla­nie swo­jej przy­na­leż­no­ści kul­tu­ro­wej poprzez kon­takt

z wybra­ny­mi dzie­ła­mi sztu­ki, zabyt­ka­mi i tra­dy­cją w śro­do­wi­sku rodzin­nym,

szkol­nym i lokal­nym, uczest­ni­cze­nie w życiu kul­tu­ral­nym śro­do­wi­ska

rodzin­ne­go, szkol­ne­go, lokal­ne­go oraz wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych

przez naj­bliż­szą spo­łecz­ność;

kształ­to­wa­nie wraż­li­wo­ści este­tycz­nej poprzez kon­takt z dzie­ła­mi lite­rac­ki­mi

i wytwo­ra­mi kul­tu­ry, zapo­zna­nie z wybra­ny­mi dzie­ła­mi archi­tek­tu­ry

i sztuk pla­stycz­nych nale­żą­cych do pol­skie­go i euro­pej­skie­go dzie­dzic­twa

kul­tu­ry, wyzwa­la­nie potrze­by kon­tak­tu z lite­ra­tu­rą i sztu­ką dla dzie­ci;

kształ­to­wa­nie postaw wyra­ża­ją­cych sza­cu­nek dla ludzi, nie­za­leż­nie od

reli­gii, sta­tu­su mate­rial­ne­go, wie­ku, wyglą­du, pozio­mu roz­wo­ju inte­lek­tu­al­ne­go i fizycz­ne­go oraz respek­to­wa­nie ich praw, podej­mo­wa­nie dzia­łań w celu zapo­bie­ga­nia dys­kry­mi­na­cji;

inspi­ro­wa­nie do podej­mo­wa­nia aktyw­no­ści i ini­cja­tyw oraz pra­cy zespo­ło­wej, wspo­ma­ga­nie dzia­łań słu­żą­cych kształ­to­wa­niu wła­sne­go wize­run­ku i oto­cze­nia;

przy­go­to­wa­nie do radze­nie sobie w sytu­acjach codzien­nych wyma­ga­ją­cych

umie­jęt­no­ści prak­tycz­nych, budze­nie sza­cun­ku dla pra­cy ludzi róż­nych zawo­dów;

przy­go­to­wa­nie do podej­mo­wa­nia dzia­łań mają­cych na celu iden­ty­fi­ko­wa­nie

i roz­wi­ja­nie wła­snych zain­te­re­so­wań;

wstęp­ne kształ­to­wa­nie postaw wyra­ża­ją­cych sza­cu­nek do sym­bo­li i tra­dy­cji

naro­do­wych oraz tra­dy­cji zwią­za­nych z rodzi­ną, szko­łą i spo­łecz­no­ścią

lokal­ną;

kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści wyra­ża­nia wła­snych emo­cji w róż­nych for­mach

eks­pre­sji;

kształ­to­wa­nie poczu­cia wła­snej war­to­ści dziec­ka, pod­trzy­my­wa­nie cie­ka­wo­ści poznaw­czej, roz­wi­ja­nie kre­atyw­no­ści i przed­się­bior­czo­ści oraz

bra­nia odpo­wie­dzial­no­ści za swo­je decy­zje i dzia­ła­nia;

kształ­to­wa­nie świa­do­mo­ści odmien­no­ści osób nie­peł­no­spraw­nych, innej

naro­do­wo­ści, wyzna­nia, tra­dy­cji kul­tu­ro­wej oraz ich praw.

Rela­cje – kształ­to­wa­nie

postaw spo­łecz­nych

kształ­to­wa­nie pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyj­nych;

roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści for­mu­ło­wa­nia pro­stych wnio­sków na pod­sta­wie

obser­wa­cji i wła­snych doświad­czeń;

kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści prze­strze­ga­nia obo­wią­zu­ją­cych reguł;

kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści nawią­zy­wa­nia i pod­trzy­my­wa­nia rela­cji

z rówie­śni­ka­mi, roz­po­zna­wa­nia ich potrzeb, zgod­nej współ­pra­cy z inny­mi,

z zacho­wa­niem obo­wią­zu­ją­cych norm i reguł kul­tu­ry oso­bi­stej;

przy­go­to­wa­nie do spra­wie­dli­we­go i uczci­we­go oce­nia­nia zacho­wa­nia

wła­sne­go i innych ludzi;

zapo­zna­nie z pod­sta­wo­wy­mi pra­wa­mi i obo­wiąz­ka­mi wyni­ka­ją­cy­mi z roli

ucznia oraz człon­ka szkol­nej spo­łecz­no­ści, rodzi­ny i kra­ju;

roz­wi­ja­nie empa­tii, umie­jęt­no­ści podej­mo­wa­nia dzia­łań mają­cych na celu

pomoc słab­szym i potrze­bu­ją­cym, umie­jęt­no­ści roz­wią­zy­wa­nia kon­flik­tów

i spo­rów.

Zdro­wie – edu­ka­cja

zdro­wot­na

zapo­zna­nie z pod­sta­wo­wy­mi zasa­da­mi dba­ło­ści o zdro­wie wła­sne i innych,

kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści kre­owa­nia śro­do­wi­ska sprzy­ja­ją­ce­go

zdro­we­mu sty­lo­wi życia;

zapo­zna­nie z zasa­da­mi zdro­we­go, racjo­nal­ne­go odży­wia­nia się, higie­ny

oso­bi­stej i aktyw­no­ści fizycz­nej;

przy­go­to­wa­nie do podej­mo­wa­nia dzia­łań mają­cych na celu zdro­wy styl

życia w aspek­cie fizycz­nym i psy­chicz­nym;

kształ­to­wa­nie posta­wy odpo­wie­dzial­no­ści za wła­sne zdro­wie;

roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści podej­mo­wa­nia dzia­łań na rzecz ochro­ny przy­ro­dy

w swo­im śro­do­wi­sku;

kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści ana­li­zy zja­wisk przy­rod­ni­czych, rozu­mo­wa­nia

przy­czy­no­wo-skut­ko­we­go;

uświa­do­mie­nie wpły­wu przy­ro­dy nie­oży­wio­nej na życie ludzi, zwie­rząt

i roślin;

kształ­to­wa­nie wytrwa­ło­ści w dzia­ła­niu i dąże­niu do celu, umie­jęt­no­ści

ade­kwat­ne­go zacho­wa­nia się w sytu­acjach zwy­cię­stwa i poraż­ki.

Kla­sy IV – VIII szko­ły pod­sta­wo­wej

Zada­nia wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne do reali­za­cji pod­czas godzin będą­cych do dys­po­zy­cji wycho­waw­cy oraz zajęć z poszcze­gól­nych przed­mio­tów
w kla­sach IV – VIII uwzględ­nia­ją pra­wi­dło­wo­ści roz­wo­ju oraz spe­cy­fi­kę zmian zacho­dzą­cych w danym okre­sie życia.

Reali­zu­jąc pre­zen­to­wa­ne tre­ści wycho­waw­czo – pro­fi­lak­tycz­ne, wycho­waw­cy oraz nauczy­cie­le powin­ni wspie­rać roz­wój dzie­ci i mło­dzie­ży m.in. przez pozna­wa­nie ich zaso­bów, a tak­że wzmoc­nie­nie poten­cja­łu roz­wo­jo­we­go.

Zada­nia wycho­waw­czo – pro­fi­lak­tycz­ne do reali­za­cji w kla­sach IV-VIII

OBSZARY

ZADANIA

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

KLASA VIII

Bez­pie­czeń­stwo – pro­fi­lak­ty­ka

zacho­wań ryzy­kow­nych

Redu­ko­wa­nie agre­syw­nych

zacho­wań poprzez

ucze­nie spo­so­bów roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów.

Budo­wa­nie atmos­fe­ry

otwar­to­ści i przy­zwo­le­nia

na dys­ku­sję.

Uświa­da­mia­nie zagro­żeń

wyni­ka­ją­cych z korzy­sta­nia

z nowo­cze­snych tech­no­lo­gii.

infor­ma­cyj­nych.

Zwięk­sza­nie wie­dzy na temat środ­ków uza­leż­nia­ją­cych

i zagro­żeń z nimi

zwią­za­nych.

Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści tro­ski o wła­sne bez­pie­czeń­stwo

w rela­cjach z inny­mi.

Cał­ko­wi­te wyeli­mi­no­wa­nie zacho­wań agre­syw­nych m.in. poprzez dal­sze ucze­nie spo­so­bów radze­nia sobie z wła­sny­mi emo­cja­mi, współ­pra­cę z rodzi­ca­mi i spe­cja­li­sta­mi oraz spe­cja­li­stycz­ne zaję­cia dla wybra­nych uczniów.

Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści

pro­wa­dze­nia roz­mo­wy

w sytu­acji kon­flik­tu –

pod­sta­wy nego­cja­cji

i media­cji.

Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści

iden­ty­fi­ko­wa­nia przy­czyn wła­sne­go postę­po­wa­nia.

Doko­ny­wa­nie ana­li­zy

wpły­wu nasta­wie­nia do sie­bie i innych na moty­wa­cję

do podej­mo­wa­nia

róż­no­rod­nych zacho­wań.

Roz­wi­ja­nie poczu­cia oso­bi­stej

odpo­wie­dzial­no­ści,

zachę­ca­nie do anga­żo­wa­nia się w pra­wi­dło­we i zdro­we zacho­wa­nia.

Dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści

roz­po­zna­wa­nia

symp­to­mów uza­leż­nie­nia od kom­pu­te­ra i Inter­ne­tu.

Dostar­cza­nie wie­dzy

na temat osób i insty­tu­cji świad­czą­cych pomoc

w trud­nych sytu­acjach.

Budo­wa­nie atmos­fe­ry

wspar­cia i zro­zu­mie­nia

w sytu­acji pro­ble­mo­wej

oraz pro­mo­wa­nie

rze­tel­nej wie­dzy mają­cej na celu zre­du­ko­wa­nie lęku.

Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści

radze­nia sobie z wła­sny­mi

nega­tyw­ny­mi emo­cja­mi oraz z zacho­wa­nia­mi

agre­syw­ny­mi.

Kształ­to­wa­nie prze­ko­nań

doty­czą­cych zna­cze­nia posia­da­nych infor­ma­cji, któ­rych wyko­rzy­sta­nie

poma­ga w redu­ko­wa­niu

lęku w sytu­acjach kry­zy­so­wych.

Roz­wi­ja­nie świa­do­mo­ści doty­czą­cej pra­wa do

pry­wat­no­ści, w tym do ochro­ny danych oso­bo­wych oraz ogra­ni­czo­ne­go

zaufa­nia do osób pozna­nych w sie­ci.

Oma­wia­nie nega­tyw­nych skut­ków nało­gów. Kształ­to­wa­nie postaw aser­tyw­nych.

Roz­wi­ja­nie postaw

opar­tych na odpo­wie­dzial­no­ści

za doko­ny­wa­ne

wybo­ry i postę­po­wa­nie.

Dostar­cze­nie wie­dzy z zakre­su pra­wa doty­czą­ce­go

postę­po­wa­nia w spra­wach nie­let­nich.

Prze­ciw­dzia­ła­nie ryzy­kow­nym

zacho­wa­niom

sek­su­al­nym.

Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści

reago­wa­nia w sytu­acjach

kry­zy­so­wych, nie­sie­nia pomo­cy dotknię­tym nimi oso­bom oraz mini­ma­li­zo­wa­nia

ich nega­tyw­nych

skut­ków.

Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści

lep­sze­go rozu­mie­nia sie­bie poprzez poszu­ki­wa­nie

i udzie­la­nie odpo­wie­dzi

na pyta­nia:

Kim jestem?

Jakie są moje cele i zada­nia życio­we?

Edu­ka­cja w zakre­sie szko­dli­wo­ści alkoholu/tytoniu/środków i sub­stan­cji odu­rza­ją­cych. Spo­so­by udzie­la­nia wspar­cia oso­bom uza­leż­nio­nym.

Pro­pa­go­wa­nie wie­dzy

na temat praw­nych

i moral­nych skut­ków

posia­da­nia, zaży­wa­nia

i roz­pro­wa­dza­nia środ­ków

psy­cho­ak­tyw­nych.

Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści

wyko­rzy­sty­wa­nia ele­men­tów

nego­cja­cji i media­cji

w sytu­acji roz­wią­zy­wa­nia

kon­flik­tów.

Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści

podej­mo­wa­nia dzia­łań

zgod­nych ze zwe­ry­fi­ko­wa­ny­mi

źró­dła­mi wie­dzy.

Utrwa­la­nie umie­jęt­no­ści

oce­ny kon­se­kwen­cji podej­mo­wa­nych

dzia­łań dla

sie­bie i dla innych – okre­śla­nie

alter­na­tyw­nych

roz­wią­zań pro­ble­mu.

Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści

pro­wa­dze­nia roz­mo­wy

w sytu­acji kon­flik­tu –

pod­sta­wy nego­cja­cji

i media­cji.

Kon­ty­nu­acja pro­fi­lak­ty­ki uza­leż­nień. Orga­ni­zo­wa­nie spo­tkań z oso­ba­mi, któ­re wyszły z nało­gu.

Kul­tu­ra – war­to­ści, nor­my

i wzo­ry zacho­wań

Zapo­zna­nie z rolą zain­te­re­so­wań

w życiu czło­wie­ka.

Uwraż­li­wia­nie na kwe­stie moral­ne, np. Mówie­nia praw­dy, spra­wie­dli­we­go

trak­to­wa­nia.

Kształ­to­wa­nie pozy­tyw­ne­go

sto­sun­ku do pro­ce­su

kształ­ce­nia.

Kształ­to­wa­nie potrze­by

uczest­nic­twa w kul­tu­rze.

Roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań

i pasji uczniów.

Budo­wa­nie samo­świa­do­mo­ści

doty­czą­cej praw,

war­to­ści, wpły­wów oraz postaw.

Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści

wyra­ża­nia wła­snych

emo­cji.

Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści

wła­ści­we­go zacho­wa­nia

się z uwzględ­nie­niem

sytu­acji i miej­sca.

Roz­wój zain­te­re­so­wań,

posze­rze­nie auto­no­mii

i samo­dziel­no­ści.

Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści

kry­tycz­ne­go myśle­nia

w kon­tek­ście ana­li­zy

wpły­wów rówie­śni­ków

i mediów na zacho­wa­nie.

Doko­ny­wa­nie ana­li­zy

postaw, war­to­ści, norm spo­łecz­nych, prze­ko­nań i czyn­ni­ków któ­re na nie wpły­wa­ją.

Roz­wi­ja­nie sza­cun­ku dla kul­tu­ry i dorob­ku naro­do­we­go.

Popu­la­ry­zo­wa­nie alter­na­tyw­nych

form spę­dza­nia

cza­su wol­ne­go.

Roz­wi­ja­nie pozy­tyw­ne­go

sto­sun­ku do pro­ce­su

kształ­ce­nia i samo­kształ­ce­nia,

zaan­ga­żo­wa­nia

w zdo­by­wa­nie wie­dzy

i umie­jęt­no­ści.

Roz­wi­ja­nie takich cech jak: pra­co­wi­tość, odpo­wie­dzial­ność,

praw­do­mów­ność,

rze­tel­ność i wytrwa­łość.

Umac­nia­nie wię­zi ze spo­łecz­no­ścią lokal­ną.

Popu­la­ry­zo­wa­nie wie­dzy

o róż­ni­cach kul­tu­ro­wych

oraz roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści

korzy­sta­nia z niej

w kon­tak­cie z przed­sta­wi­cie­la­mi

innych naro­do­wo­ści.

Popu­la­ry­zo­wa­nie wie­dzy i roz­wi­ja­nie świa­do­mo­ści na temat zasad huma­ni­ta­ry­zmu.

Roz­wi­ja­nie poczu­cia

odpo­wie­dzial­no­ści spo­łecz­nej poprzez podej­mo­wa­nie

dzia­łań na rzecz

lokal­nej spo­łecz­no­ści.

Rela­cje – kształ­to­wa­nie

postaw spo­łecz­nych

Kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści

wła­ści­wej komu­ni­ka­cji,

sta­no­wią­cej pod­sta­wę

współ­dzia­ła­nia.

Kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści

aser­tyw­ne­go wyra­ża­nia

wła­snych potrzeb.

Roz­wi­ja­nie wraż­li­wo­ści

na potrze­by i trud­no­ści

innych ludzi.

Kształ­to­wa­nie posta­wy

sza­cun­ku i zro­zu­mie­nia

wobec innych osób.

Roz­wi­ja­nie zdol­no­ści do ini­cjo­wa­nia i pod­trzy­my­wa­nia

zna­czą­cych głęb­szych rela­cji.

Budo­wa­nie atmos­fe­ry

wza­jem­ne­go sza­cun­ku

w spo­łecz­no­ści szkol­nej.

Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści

rozu­mie­nia innych, któ­ra sprzy­ja efek­tyw­nej współ­pra­cy.

Wyzwa­la­nie chę­ci do

dzia­ła­nia na rzecz innych osób w celu popra­wy ich

sytu­acji (wolon­ta­riat).

Roz­wi­ja­nie poczu­cia przy­na­leż­no­ści

do gru­py (samo­rząd

uczniow­ski, klub spor­to­wy).

Kształ­to­wa­nie otwar­to­ści

na doświad­cze­nia innych ludzi, ich spo­so­bów roz­wią­zy­wa­nia

pro­ble­mów,

na nową wie­dzę.

Roz­wi­ja­nie świa­do­mo­ści

doty­czą­cej roli osób zna­czą­cych

i auto­ry­te­tów.

Kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści

współ­pra­cy w dąże­niu

do osią­gnię­cia celu.

Uwraż­li­wia­nie na róż­ne obsza­ry ludz­kich pro­ble­mów

i potrzeb poprzez

krze­wie­nie potrze­by

udzie­la­nia pomo­cy (wolon­ta­riat).

Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści

komu­ni­ka­cyj­nych: wyra­ża­nie wła­snych opi­nii, prze­ko­nań i poglą­dów.

Roz­wi­ja­nie świa­do­mo­ści

roli i war­to­ści rodzi­ny

w życiu czło­wie­ka.

Roz­wi­ja­nie samo­rząd­no­ści.

Kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści

wcho­dze­nia w inte­rak­cje z ludź­mi w spo­sób zapew­nia­ją­cy zado­wo­le­nie oby­dwu stron.

Kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści

szu­ka­nia inspi­ra­cji,

roz­wi­ja­nie wła­snej kre­atyw­no­ści.

Roz­wi­ja­nie odpo­wie­dzial­no­ści

za sie­bie i innych

(wolon­ta­riat).

Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści

poszu­ki­wa­nia takich

roz­wią­zań, któ­re stwa­rza­ją korzy­ści dla oby­dwu stron.

Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści

dostrze­ga­nia pozy­tyw­nych

aspek­tów dzia­ła­nia

zespo­ło­we­go poprzez

doce­nie­nie róż­nic zdań i wie­dzy, doświad­czeń,

spe­cja­li­za­cji, kom­pe­ten­cji.

Roz­wi­ja­nie potrze­by cią­głe­go

dosko­na­le­nia sie­bie

jako jed­nost­ki, człon­ka rodzi­ny i spo­łe­czeń­stwa.

Zdro­wie – edu­ka­cja

zdro­wot­na

Naby­cie pod­sta­wo­wej

wie­dzy na temat stre­su.

Inspi­ro­wa­nie mło­dzie­ży

do myśle­nia o wła­snej

moty­wa­cji do dzia­ła­nia.

Naby­wa­nie umie­jęt­no­ści

gro­ma­dze­nia i porząd­ko­wa­nia

wie­dzy o sobie.

Kształ­to­wa­nie postaw

otwar­tych na poszu­ki­wa­nie

pomo­cy oraz pora­dy,

kie­dy zaczy­na­ją się trud­no­ści i kie­dy wybór jest waż­ny i trud­ny.

Kształ­to­wa­nie postaw

proz­dro­wot­nych poprzez pro­mo­wa­nie aktyw­ne­go i zdro­we­go sty­lu życia.

Zachę­ca­nie uczniów

do pra­cy nad wła­sną

moty­wa­cją oraz ana­li­zą czyn­ni­ków, któ­re ich demo­ty­wu­ją.

Kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści

podej­mo­wa­nia

i reali­za­cji zacho­wań

proz­dro­wot­nych.

Pre­zen­to­wa­nie spo­so­bów

poko­ny­wa­nia wła­snych sła­bo­ści oraz akcep­to­wa­nia

ogra­ni­czeń i nie­do­sko­na­ło­ści.

Kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści

roz­po­zna­wa­nia wła­snych

cech oso­bo­wo­ści.

Kształ­to­wa­nie kon­struk­tyw­ne­go

obra­zu wła­snej

oso­by, np. świa­do­mo­ści

moc­nych i sła­bych stron.

Roz­wi­ja­nie wła­ści­wej posta­wy wobec zdro­wia i życia

jako naj­waż­niej­szych

war­to­ści.

Dosko­na­le­nie

i wzmac­nia­nie zdro­wia fizycz­ne­go.

Kształ­to­wa­nie posta­wy pro­ak­tyw­nej, w któ­rej uczeń przej­mu­je ini­cja­ty­wę, ale też odpo­wie­dzial­no­ści

za swo­je dzia­ła­nia,

decy­zje.

Kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści

świa­do­me­go wyzna­cza­nia

sobie kon­kret­nych

celów.

Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści

hie­rar­chi­za­cji zadań.

Pod­no­sze­nie poczu­cia

wła­snej war­to­ści poprzez okre­śla­nie oso­bi­ste­go

poten­cja­łu.

Kształ­to­wa­nie świa­do­mo­ści

wła­sne­go cia­ła

z uwzględ­nie­niem zmian fizycz­nych i psy­chicz­nych

w okre­sie doj­rze­wa­nia.

Kształ­to­wa­nie posta­wy uczniów nasta­wio­nej

na roz­wią­za­nia – cha­rak­te­ry­zu­ją­cej się samo­świa­do­mo­ścią,

wyobraź­nią,

kre­atyw­no­ścią.

Kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści

wyzna­cza­nia sobie

celów krót­ko- i dłu­go­ter­mi­no­wych.

Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści

usta­la­nia prio­ry­te­tów,

uwzględ­nia­jąc kry­te­ria

waż­no­ści i pil­no­ści.

Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści

oce­ny wła­snych moż­li­wo­ści.

Kształ­to­wa­nie świa­do­mo­ści

doty­czą­cej wyko­rzy­sta­nia

ruchu w życiu

czło­wie­ka jako sku­tecz­ne­go

spo­so­bu dba­nia

o zdro­wie psy­chicz­ne.

Spo­sób reali­za­cji zadań pro­fi­lak­tycz­no – wycho­waw­czych

OBSZAR

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Rela­cje – kształ­to­wa­nie postaw spo­łecz­nych

Wpa­ja­nie wraż­li­wo­ści na krzyw­dę innych

 • roz­mo­wy i dzia­ła­nia roz­bu­dza­ją­ce wraż­li­wość na krzyw­dę ludz­ką, cho­ro­by – akcje cha­ry­ta­tyw­ne

 • współ­pra­ca z GOPS

wg potrzeb

dyrek­tor, wycho­waw­cy

Budze­nie zro­zu­mie­nia i sza­cun­ku

 • uświa­do­mie­nie, że przez poda­wa­nie nie­praw­dy krzyw­dzi­my dru­gie­go czło­wie­ka

cały rok

dyrek­tor, nauczy­cie­le

Wyra­bia­nie sza­cun­ku i tole­ran­cji dla ludzi

 • uświa­do­mie­nie uczniom, ze każ­dy czło­wiek ma pra­wo do wła­snej opi­nii i zasłu­gu­je na sza­cu­nek

cały rok

wycho­waw­cy

Kul­tu­ra – war­to­ści, nor­my, wzo­ry zacho­wań

Wyra­bia­nie samo­kry­ty­cy­zmu

 • ucze­nie pra­wi­dło­wej kry­tycz­nej oce­ny złych zacho­wań

cały rok

dyrek­tor, wycho­waw­cy

Wyra­bia­nie w uczniach odpo­wie­dzial­no­ści za swo­je zacho­wa­nie

 • poga­dan­ki zwal­cza­ją­ce u uczniów strach przed następ­stwa­mi ich zacho­wań

cały rok

wycho­waw­cy

Uświa­da­mia­nie uczniów o skut­kach lek­ce­wa­że­nia i igno­ran­cji

 • roz­mo­wy wycho­waw­cze uka­zu­ją­ce skut­ki lek­ce­wa­żą­cej posta­wy czło­wie­ka

 • pro­po­no­wa­nie odpo­wied­niej lite­ra­tu­ry

cały rok

wycho­waw­cy,

biblio­te­karz

Wyra­bia­nie umie­jęt­no­ści przy­zna­wa­nia się do błę­dów

 • wska­za­nie na wzor­ce oso­bo­we

 • naj­gor­sza praw­da jest lep­sza niż kłam­stwo

cały rok

wycho­waw­cy

Wpa­ja­nie uczniom koniecz­no­ści posza­no­wa­nia reguł i zasad odpo­wie­dzial­no­ści

 • poga­dan­ki uka­zu­ją­ce skut­ki łama­nia zasad

 • wska­za­nie odpo­wie­dzial­no­ści za swo­je czy­ny

zgod­nie z pro­gra­mem naucza­nia

wycho­waw­cy

Uwraż­li­wie­nie na bez­pie­czeń­stwo

 • poga­dan­ki nt. bez­piecz­ne­go zacho­wa­nia się w szko­le i poza nią

cały rok

wycho­waw­cy

Zdro­wie – edu­ka­cja zdro­wot­na

Inte­gro­wa­nie spo­łecz­no­ści szkol­nej

 • orga­ni­za­cja imprez oko­licz­no­ścio­wych i wycie­czek szkol­nych

zgod­nie z har­mo­no-gra­mem

nauczy­cie­le

Roz­bu­dza­nie zain­te­re­so­wań dziec­ka wła­snym zdro­wiem i roz­wo­jem

 • roz­mo­wy wycho­waw­cze,

 • pro­pa­go­wa­nie aktyw­no­ści fizycz­nej

 • orga­ni­zo­wa­nie cza­su pra­cy i wypo­czyn­ku

cały rok

wycho­waw­cy, pie­lę­gniar­ka

Wska­zy­wa­nie wła­sno­ści odżyw­czych pro­duk­tów

 • poga­dan­ki o walo­rach odżyw­czych

 • wska­zy­wa­nie zalet i wad korzy­sta­nia z mediów

cały rok

wycho­waw­cy, pie­lę­gniar­ka

Pro­mo­wa­nie schlud­ne­go wyglą­du i dba­nia o higie­nę

 • kon­kur­sy czy­sto­ści

 • poga­dan­ki uwraż­li­wia­ją­ce na higie­nę

 • wska­zy­wa­nie na zacho­wa­nie w przy­pad­ku kon­tak­tu z sub­stan­cja­mi nie­bez­piecz­ny­mi, tok­sycz­ny­mi i łatwo­pal­ny­mi

cały rok

wycho­waw­cy, pie­lę­gniar­ka

Bez­pie­czeń­stwo – pro­fi­lak­ty­ka zacho­wań ryzy­kow­nych

Zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa mło­dzie­ży na tere­nie szko­ły

 • dyżu­ry nauczy­ciel­skie na prze­rwach

 • dyżu­ry pod­czas imprez szkol­nych

cały rok

nauczy­cie­le

Uświa­do­mie­nie szko­dli­wo­ści zacho­wań agre­syw­nych

 • poga­dan­ki, dys­ku­sje na lek­cjach wycho­waw­czych doty­czą­ce agre­sji, cyber­prze­mo­cy i wul­ga­ry­zmów

 • uświa­do­mie­nie skut­ków agr­syw­nych zacho­wań

 • poga­dan­ki nt. złe­go wpły­wu nowo­cze­snych mediów, posza­no­wa­nia mie­nia szkol­ne­go

 • pro­mo­wa­nie pozy­tyw­nych wzor­ców zacho­wań

 • pro­mo­wa­nie posta­wy star­sze­go kole­gi, któ­ry opie­ku­je się młod­szy­mi

 • wska­zy­wa­nie na pięk­no języ­ka pol­skie­go

 • popu­la­ry­za­cja czy­tel­nic­twa i form grzecz­no­ścio­wych

 • wska­za­nie form roz­ła­do­wa­nia stre­su i moż­li­wo­ści spę­dza­nia wol­ne­go cza­su

 • poga­dan­ka z poli­cjan­tem

cały rok

dyrek­tor, wycho­waw­cy

Peda­go­gi­za­cja nauczy­cie­li i rodzi­ców w zakre­sie zacho­wań agre­syw­nych

 • poga­dan­ki na zebra­niach ogól­nych i z wycho­waw­ca­mi

 • uświa­do­mie­nie, że agre­sja rodzi­ców rodzi agre­sję u dzie­ci

 • uświa­do­mie­nie rodzi­com zagro­żeń zwią­za­nych z cyber­prze­mo­cą

 • uświa­do­mie­nie wszyst­kim rodzi­com koniecz­no­ści roz­mo­wy z dzieć­mi o zagro­że­niach pły­ną­cych z korzy­sta­nia z uży­wek

 • wska­za­nie dróg poro­zu­mie­wa­nia się z dzieć­mi

 • umoż­li­wie­nie rodzi­com uczest­nic­twa w zaję­ciach „Szko­ła dla rodzi­ców”.

wg potrzeb, zebra­nia z rodzi­ca­mi

dyrek­tor, wycho­waw­cy

Wska­zy­wa­nie efek­tyw­nych metod nauki i form spę­dza­nia wol­ne­go cza­su

 • poga­dan­ki, pre­zen­ta­cje na lek­cjach wycho­waw­czych

 • wska­za­nie metod szyb­kie­go zapa­mię­ty­wa­nia i ćwi­cze­nia pamię­ci

 • pro­wa­dze­nie ćwi­czeń z kon­tro­li stre­su

 • zachę­ca­nie do aktyw­no­ści fizycz­nej, roz­wi­ja­nia zain­te­re­so­wań

cały rok

wycho­waw­cy

Peda­go­gi­za­cja nauczy­cie­li i rodzi­ców w zakre­sie uza­leż­nień

 • poga­dan­ki na zebra­niach ogól­nych i z wycho­waw­ca­mi

 • uświa­do­mie­nie, wpły­wu gru­py rówie­śni­czej na dziec­ko

 • uświa­do­mie­nie rodzi­com zagro­żeń zwią­za­nych z dopa­la­cza­mi, nar­ko­ty­ka­mi

 • wska­za­nie dróg popra­wie­nia rela­cji z dzieć­mi

wg potrzeb,

zebra­nia z rodzi­ca­mi

dyrek­tor, wycho­waw­cy

Uświa­do­mie­nie szko­dli­wo­ści sub­stan­cji dla orga­ni­zmu ludz­kie­go

 • poga­dan­ki z wycho­waw­cą, fil­my edu­ka­cyj­ne

 • poga­dan­ki z peda­go­giem

 • roz­mo­wy z poli­cjan­ta­mi

 • spo­tka­nia ze spe­cja­li­sta­mi,

 • spo­tka­nia z oso­ba­mi, któ­re wyszły z nało­gu

wg potrzeb

dyrek­tor, wycho­waw­cy

8. EWALUACJA

Ewa­lu­acja pro­gra­mu wycho­waw­czo – pro­fi­lak­tycz­ne­go będzie pole­gać na sys­te­ma­tycz­nym gro­ma­dze­niu infor­ma­cji na temat pro­wa­dzo­nych dzia­łań
w celu ich mody­fi­ka­cji i pod­no­sze­nia sku­tecz­no­ści pro­gra­mu wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne­go.

Ewa­lu­acja prze­pro­wa­dza­na będzie poprzez:

1) obser­wa­cję zacho­wań uczniów i zacho­dzą­cych w tym zakre­sie zmian;

2) ana­li­zę doku­men­ta­cji;

3) prze­pro­wa­dza­nie ankiet wśród uczniów, rodzi­ców i nauczy­cie­li;

4) roz­mo­wy z rodzi­ca­mi;

5) wymia­nę spo­strze­żeń w zespo­łach wycho­waw­ców i nauczy­cie­li;

6) ana­li­zę przy­pad­ków.

Ewa­lu­acja pro­gra­mu prze­pro­wa­dza­na będzie w każ­dym roku szkol­nym przez Zespół ds. ewa­lu­acji pro­gra­mu wycho­waw­czo – pro­fi­lak­tycz­ne­go powo­ła­ny przez dyrek­to­ra. Zada­niem zespo­łu jest opra­co­wa­nie pla­nu ewa­lu­acji, orga­ni­za­cja badań oraz opra­co­wa­nie wyni­ków. Z wyni­ka­mi prac zespo­łu
w for­mie rapor­tu ewa­lu­acyj­ne­go zosta­nie zapo­zna­na Rada Peda­go­gicz­na i Rada Rodzi­ców.

Pro­gram wycho­waw­czo – pro­fi­lak­tycz­ny został uchwa­lo­ny przez Radę Rodzi­ców w poro­zu­mie­niu z Radą Peda­go­gicz­ną Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Kocie­rzu Mosz­cza­nic­kim.