Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1. Roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 3 wrze­śnia 2018 r., godzi­na 9:00
2. Zimo­wa prze­rwa świą­tecz­na 23 – 31 grud­nia 2018 r.
3. Ferie zimo­we 11 – 24 lute­go 2019 r.
4. Wio­sen­na prze­rwa świą­tecz­na 18 – 23 kwiet­nia 2019 r.
5. Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go
19 czerw­ca 2019 r.
6. Dni wol­ne od zajęć dydak­tycz­no-wycho­waw­czych 2 listo­pa­da 2018 r. 25 stycz­nia 2019 r. (Dzień Bab­ci i Dziad­ka) 29 kwiet­nia 2019 r. 30 kwiet­nia 2019 r. 2 maja 2019 r. 30 maja 2019 r. (Pik­nik Rodzin­ny)