O szkole

  • Historia szkoły

    Szko­ła w Kocie­rzu Mosz­cza­nic­kim dzia­ła­ła już pod koniec XIX wie­ku. Nauka odby­wa­ła się w jed­nej z izb, w wybu­do­wa­nej w roku 1892 i wkrót­ce wyna­ję­tej na potrze­by szko­ły, cha­cie. Wia­do­mo to z prze­ka­zów ust­nych ludzi uro­dzo­nych oko­ło roku 1920, któ­rzy twier­dzi­li, że ich rodzi­ce, w dzie­ciń­stwie, uczęsz­cza­li na naukę wła­śnie do tego budyn­ku. Wła­ści­cie­lem cha­ty był Fran­ci­szek Słon­ka, któ­ry miesz­kał w budyn­ku o nume­rze 60. Nazy­wa­no go „Toka­rzem”, z racji wyko­ny­wa­ne­go zawo­du. Szko­ła zaj­mo­wa­ła dużą […]