Biologia

ROK SZKOLNY 2019/2020:

Paź­dzier­nik 2019 r.:

ROK SZKOLNY 2018/2019:

Paź­dzier­nik 2018 r.

W kla­sie V ucznio­wie pozna­ją pod­sta­wy tech­ni­ki mikro­sko­po­wa­nia. To jest to!

Listo­pad 2018 – Co spo­ży­wa­my w die­cie codzien­nej:

Sty­czeń 2019, kla­sa VII, Budo­wa ser­ca: