Chemia

Paź­dzier­nik 2018 r.

Pro­ces roz­dzie­la­nia mie­sza­nin – chro­ma­to­gra­fia.

Paź­dzier­nik 2018 – spa­la­nie magne­zu w tle­nie, zaję­cia z wła­ści­wo­ści meta­li:

Kry­sta­li­za­cja soli: