Język angielski

Zaję­cia w kla­sie II z wyko­rzy­sta­niem tabli­cy inte­rak­tyw­nej:

Angiel­skie robo­ty zapro­jek­to­wa­ne i wyko­na­ne przez uczniów kla­sy IV: