Oddział Przedszkolny 3/4-latków

ROK SZKOLNY 2019/2020:

Mały przed­szkol­ny arty­sta:

Jesień, gru­pa „Misie”:

GruGg

Gru­pa „Psz­czół­ki”:

Jesien­na pogo­da w gru­pie „Misiów”:

ROK SZKOLNY 2018/2019:

W pierw­szym tygo­dniu paź­dzier­ni­ka gru­pa „Liski” pozna­wa­ła owo­ce i warzy­wa. Wspól­ne przy­go­to­wa­nie sałat­ki owo­co­wej i warzyw­nej było dla dzie­ci świet­ną zaba­wą. Na zakoń­cze­nie tygo­dnia dzie­ci same przy­go­to­wa­ły na śnia­da­nie kanap­ki z ich ulu­bio­ny­mi dodat­ka­mi.