Projekty realizowane

  • Euroweek 2019

    Po raz czwar­ty ucznio­wie naszej szko­ły bio­rą udział w zaję­ciach orga­ni­zo­wa­nych w ramach Pro­gra­mu Euro­We­ek – Szko­ła Lide­rów, któ­ry jest spe­cjal­nym pro­jek­tem edu­ka­cyj­nym pozwa­la­ją­cym mło­dym ludziom aktyw­nie włą­czyć się w życie demo­kra­tycz­ne­go spo­łe­czeń­stwa dzi­siej­szej Euro­py. Zaję­cia pro­wa­dzo­ne są w języ­ku angiel­skim w for­mie inte­rak­tyw­nych warsz­ta­tów, gier symu­la­cyj­nych i prak­tycz­nych ćwi­czeń przez wolon­ta­riu­szy z wie­lu kra­jów świa­ta. Dodat­ko­wym ele­men­tem wyjaz­du na Euro­we­ek jest pozna­wa­nie histo­rii i kul­tu­ry naj­cie­kaw­szych […]

  • Hooray! It’s English Day Today!”

    Od grud­nia pod­ję­li­śmy kon­ty­nu­ację współ­pra­cy ze szko­łą pod­sta­wo­wą z Gre­cji. Pla­no­wa­ne są dla uczniów klas IV – VII roz­mo­wy i śpie­wa­nie z uży­ciem Sky­pe, wymia­na kore­spon­den­cji, wspólne,międzynarodowe czy­ta­nie w języ­ku angiel­skim. Dzia­ła­nia zre­ali­zo­wa­ne w zeszłym roku: ROK SZKOLNY 2018/2019: KARTKI ŚWIĄTECZNE Ucznio­wie klas IV, V, VII i VIII wyko­na­li kart­ki świą­tecz­ne i napi­sa­li w nich życze­nia w języ­ku angiel­skim i pol­skim. WSPÓLNE ŚPIEWANIE KOLĘD We grud­niu odby­ło się […]

  • W trosce o Niepodległą – od Westerplatte Południa po Westerplatte Północy”