Euroweek 2019

Po raz czwar­ty ucznio­wie naszej szko­ły bio­rą udział w zaję­ciach orga­ni­zo­wa­nych w ramach Pro­gra­mu Euro­We­ek – Szko­ła Lide­rów, któ­ry jest spe­cjal­nym pro­jek­tem edu­ka­cyj­nym pozwa­la­ją­cym mło­dym ludziom aktyw­nie włą­czyć się w życie demo­kra­tycz­ne­go spo­łe­czeń­stwa dzi­siej­szej Euro­py. Zaję­cia pro­wa­dzo­ne są w języ­ku angiel­skim w for­mie inte­rak­tyw­nych warsz­ta­tów, gier symu­la­cyj­nych i prak­tycz­nych ćwi­czeń przez wolon­ta­riu­szy z wie­lu kra­jów świa­ta. Dodat­ko­wym ele­men­tem wyjaz­du na Euro­we­ek jest pozna­wa­nie histo­rii i kul­tu­ry naj­cie­kaw­szych zakąt­ków Zie­mi Kłodz­kiej.

Dzień I:

Kłodz­ko:

Most Św. Jana – gotyc­ki, kamien­ny most nad rze­ką Mły­nów­ką, łączy ze sobą Wyspę Pia­sek i część Kłodz­ka na For­tecz­nej Górze z ryn­kiem i twier­dzą, XIII w. Baro­ko­we figu­ry na moście posta­wio­no w XVIII wie­ku, tyl­ko Pie­ta jest o wiek star­sza. Pozo­sta­łe rzeź­by to: Św. Fran­ci­szek Ksa­we­ry, Ukrzy­żo­wa­nie Chry­stu­sa, Gru­pa Trój­ca Świę­ta, Uko­ro­no­wa­nie NMP, Św.Wacław, Św. Jan Nepo­mu­cen. Zdję­cie z Św. Fran­cisz­kiem Ksa­we­rym:

Kamien­na rzeź­ba św. Jana Nepo­mu­ce­na:Pod­ziem­na Tra­sa Tury­stycz­na:

Twier­dza Kłodz­ko:

Kolum­na z figu­rą Mat­ki Boskiej i Lwia Fon­tan­na:

Pierw­sze zaję­cia:

Uro­dzi­ny Bart­ka:

Dzień II:

Spa­cer z wolon­ta­riu­sza­mi w Pola­ni­cy Zdro­ju:

Pijal­nia wód:

Wiel­ka­noc­ny kier­masz:

Popo­łu­dnio­we i wie­czor­ne zaję­cia:

Dzień III:

dav

Dzień IV i V:

sdr

sdr

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dig

dav

dav

dav

dav

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

dig

dig

dig

dig

sdr

dav

dav

dav

dav

dig

sdr

sdr

dav

dav

sdr

dav

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr