Hooray! It’s English Day Today!”

Od grud­nia pod­ję­li­śmy kon­ty­nu­ację współ­pra­cy ze szko­łą pod­sta­wo­wą z Gre­cji. Pla­no­wa­ne są dla uczniów klas IV – VII roz­mo­wy i śpie­wa­nie z uży­ciem Sky­pe, wymia­na kore­spon­den­cji, wspólne,międzynarodowe czy­ta­nie w języ­ku angiel­skim.

Dzia­ła­nia zre­ali­zo­wa­ne w zeszłym roku:

WSPÓLNE ŚPIEWANIE KOLĘD

GRECKIE BRANSOLETKI
W mar­cu otrzy­ma­li­śmy list i pre­zent w posta­ci bran­so­le­tek od nauczy­cie­la i uczniów part­ner­skiej szko­ły w Gre­cji. Zgod­nie ze zwy­cza­jem, Gre­cy wkła­da­ją te bran­so­let­ki 1 mar­ca, aby chro­ni­ły ich przed szko­dli­wym pro­mie­nio­wa­niem sło­necz­nym, a zdej­mu­ją i wie­sza­ją je na krze­wie w ogro­dzie, gdy zoba­czą pierw­szą jaskół­kę (ma to pomóc pta­kom w budo­wa­niu gniazd).

WIELKANOCNE KARTKI ŚWIĄTECZNE

W mar­cu zaczę­li­śmy przy­go­to­wy­wać kart­ki wiel­ka­noc­ne kart­ki świą­tecz­ne.