Rok szkolny 2018/2019

 • Zarybianie Kocierzanki z Polskim Związkiem Wędkarskim w Bielsku-Białej

  11 paź­dzier­ni­ka zosta­li­śmy zapro­sze­ni przez przed­sta­wi­cie­li Pol­skie­go Związ­ku Węd­kar­skie­go z Biel­ska-BIa­łej do udzia­łu w wypusz­cza­niu do rze­ki Kocie­rzan­ki 1000 sztuk pstrą­ga. Ucznio­wie wysłu­cha­li pre­lek­cji na temat pstrą­gów a następ­nie bar­dzo ostroż­nie wypu­ści­li ryby do rze­ki. Wię­cej infor­ma­cji o akcji już wkrót­ce. Na razie foto­re­la­cja:

 • Bieg Memoriałowy im. błogosławionego ojca Michała Tomaszka w Łękawicy

  22 wrze­śnia 2018 r. ucznio­wie szko­ły wzię­li udział w Bie­gu Memo­ria­ło­wym im. bł. o. Micha­ła Tomasz­ka w Łęka­wi­cy. W kate­go­rii dziew­cząt w II BIEGU SZKOLNYM  (dłu­gość tra­sy 900 m) III miej­sce zaję­ła  uczen­ni­ca kla­sy V – Maja Talik. Gra­tu­lu­je­my Mai i wszyst­kim uczest­ni­kom!

 • Teatr Lalek Banialuka dla najmłodszych

  24 wrze­śnia ucznio­wie klas I, II i IV obej­rze­li spek­takl w „Teatrze Lalek Bania­lu­ka” w Biel­sku-Bia­łej.

 • Międzyszkolny sztafetowy bieg przełajowy

  W pią­tek, 28 wrze­śnia ucznio­wie klas IV-VII uczest­ni­czy­li w mię­dzysz­kol­nym szta­fe­to­wym bie­gu prze­ła­jo­wym chłop­ców i dziew­cząt w Łęka­wi­cy. W zawo­dach wzię­li udział ucznio­wie 3 szkół z miej­sco­wo­ści: Łęka­wi­ca, Okraj­nik, Kocierz Mosz­cza­nic­ki. Ucznio­wie byli podzie­le­ni na kate­go­rie wie­ko­we kate­go­ria I: kla­sa IV-VI chłop­cy i dziew­czy­ny, kat. II: kl VII,VIII i gim­na­zjum chłop­cy i dziew­czy­ny. Ucznio­wie z Kocie­rza w kat. I zaję­li 3 miej­sce (chlop­cy i dzie­czy­ny) a w kat. II – 2 miej­sce dziew­czy­ny i 3 miej­sce chłop­cy.

 • Wycieczka do Węgierskiej Górki

  10 paź­dzier­ni­ka ucznio­wie klas IV-VII wzię­li udział w wyciecz­ce do Węgier­skiej Gór­ki w ramach pro­jek­tu „W tro­sce o Nie­pod­le­głą – od Wester­plat­te Połu­dnia po Wester­plat­te Pół­no­cy”. Przy for­cie „Wędro­wiec” obej­rze­li­śmy rekon­struk­cję wyda­rzeń z wrze­śnia 1939 roku. Dele­ga­cje zło­ży­ły kwia­ty i zni­cze. Następ­nie uda­li­śmy się do for­tu „Wąwóz”, gdzie wysłu­cha­li­śmy dal­szych infor­ma­cji o histo­rii począt­ku woj­ny na Żywiec­czyź­nie. Po powro­cie do for­tu „Wędro­wiec” kolej­ne infor­ma­cje, zwie­dza­nie for­tu i pysz­na woj­sko­wa gro­chów­ka.