Bieg Memoriałowy im. błogosławionego ojca Michała Tomaszka w Łękawicy

22 wrze­śnia 2018 r. ucznio­wie szko­ły wzię­li udział w Bie­gu Memo­ria­ło­wym im. bł. o. Micha­ła Tomasz­ka w Łęka­wi­cy.

W kate­go­rii dziew­cząt w II BIEGU SZKOLNYM  (dłu­gość tra­sy 900 m) III miej­sce zaję­ła  uczen­ni­ca kla­sy V – Maja Talik.

Gra­tu­lu­je­my Mai i wszyst­kim uczest­ni­kom!