Międzyszkolny sztafetowy bieg przełajowy

W pią­tek, 28 wrze­śnia ucznio­wie klas IV-VII uczest­ni­czy­li w mię­dzysz­kol­nym szta­fe­to­wym bie­gu prze­ła­jo­wym chłop­ców i dziew­cząt w Łęka­wi­cy. W zawo­dach wzię­li udział ucznio­wie 3 szkół z miej­sco­wo­ści: Łęka­wi­ca, Okraj­nik, Kocierz Mosz­cza­nic­ki. Ucznio­wie byli podzie­le­ni na kate­go­rie wie­ko­we kate­go­ria I: kla­sa IV-VI chłop­cy i dziew­czy­ny, kat. II: kl VII,VIII i gim­na­zjum chłop­cy i dziew­czy­ny.
Ucznio­wie z Kocie­rza w kat. I zaję­li 3 miej­sce (chlop­cy i dzie­czy­ny) a w kat. II – 2 miej­sce dziew­czy­ny i 3 miej­sce chłop­cy.