Teatr Lalek Banialuka dla najmłodszych

24 wrze­śnia ucznio­wie klas I, II i IV obej­rze­li spek­takl w „Teatrze Lalek Bania­lu­ka” w Biel­sku-Bia­łej.