Wycieczka do Węgierskiej Górki

10 paź­dzier­ni­ka ucznio­wie klas IV-VII wzię­li udział w wyciecz­ce do Węgier­skiej Gór­ki w ramach pro­jek­tu „W tro­sce o Nie­pod­le­głą – od Wester­plat­te Połu­dnia po Wester­plat­te Pół­no­cy”.

Przy for­cie „Wędro­wiec” obej­rze­li­śmy rekon­struk­cję wyda­rzeń z wrze­śnia 1939 roku. Dele­ga­cje zło­ży­ły kwia­ty i zni­cze. Następ­nie uda­li­śmy się do for­tu „Wąwóz”, gdzie wysłu­cha­li­śmy dal­szych infor­ma­cji o histo­rii począt­ku woj­ny na Żywiec­czyź­nie. Po powro­cie do for­tu „Wędro­wiec” kolej­ne infor­ma­cje, zwie­dza­nie for­tu i pysz­na woj­sko­wa gro­chów­ka.