Zarybianie Kocierzanki z Polskim Związkiem Wędkarskim w Bielsku-Białej

11 paź­dzier­ni­ka zosta­li­śmy zapro­sze­ni przez przed­sta­wi­cie­li Pol­skie­go Związ­ku Węd­kar­skie­go z Biel­ska-BIa­łej do udzia­łu w wypusz­cza­niu do rze­ki Kocie­rzan­ki 1000 sztuk pstrą­ga. Ucznio­wie wysłu­cha­li pre­lek­cji na temat pstrą­gów a następ­nie bar­dzo ostroż­nie wypu­ści­li ryby do rze­ki. Wię­cej infor­ma­cji o akcji już wkrót­ce. Na razie foto­re­la­cja: