Grono pedagogiczne

Dyrektor:
mgr Jolan­ta Miesz­czak – nauczy­ciel histo­rii, biblio­te­karz, wycho­waw­ca kla­sy VIII
Grono pedagogiczne:
lic. K. Jaku­biec – nauczy­ciel wycho­wa­nia wcze­snosz­kol­ne­go, oddział przed­szkol­ny 3,4-latki
mgr I. Wnę­trzak – nauczy­ciel wycho­wa­nia wcze­snosz­kol­ne­go, oddział przed­szkol­ny 5-lat­ki i 3,4-latki
mgr K. Sto­kło­sa – nauczy­ciel wycho­wa­nia wcze­snosz­kol­ne­go, wycho­waw­ca kla­sy I, świe­tli­ca
mgr A. Miesz­czak – nauczy­ciel wycho­wa­nia wcze­snosz­kol­ne­go, wycho­waw­ca kla­sy II, świe­tli­ca
mgr A. Wój­cik – nauczy­ciel wycho­wa­nia wcze­snosz­kol­ne­go, wycho­waw­ca kla­sy III, świe­tli­ca, doradz­two zawo­do­we
mgr M. Zwar­doń – nauczy­ciel wspo­ma­ga­ją­cy, zaję­cia rewa­li­da­cyj­ne
mgr S. Raczek – nauczy­ciel wycho­wa­nia fizycz­ne­go, wycho­waw­ca kla­sy V
mgr K. Pie­trasz­ko – nauczy­ciel j. angiel­skie­go, muzy­ki, pla­sty­ki, wycho­waw­ca kla­sy VI
mgr A. Bed­narz – nauczy­ciel j. pol­skie­go, zaję­cia korek­cyj­no-kom­pen­sa­cyj­ne, logo­pe­dia, wycho­waw­ca kla­sy VII
mgr E. Jan­kow­ska – nauczy­ciel mate­ma­ty­ki
mgr M. Drew­niak – nauczy­ciel mate­ma­ty­ki, infor­ma­ty­ki, fizy­ki
mgr B. Anto­lak – nauczy­ciel przy­ro­dy, geo­gra­fii
dr J. Okrze­sik – nauczy­ciel bio­lo­gii, che­mii
mgr E. Kaste­lik – nauczy­ciel tech­ni­ki
ks. H. Waszut – nauczy­ciel reli­gii
mgr W. Pasko – nauczy­ciel wycho­wa­nia do życia w rodzi­nie, WOS
mgr I. Dud­ka – nauczy­ciel j. nie­miec­kie­go