Dokumenty szkolne

  • Program wychowawczo-profilaktyczny

    PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM WSTĘP Pro­gram wycho­waw­czo – pro­fi­lak­tycz­ny ma na celu wspie­ra­nie ucznia we wszech­stron­nym roz­wo­ju, ukie­run­ko­wa­nym na osią­gnię­cie peł­ni doj­rza­ło­ści fizycz­nej, emo­cjo­nal­nej, inte­lek­tu­al­nej, ducho­wej i spo­łecz­nej, któ­re jest wzmac­nia­ne i uzu­peł­nia­ne przez dzia­ła­nia z zakre­su pro­fi­lak­ty­ki dzie­ci i mło­dzie­ży. Zawie­ra czyn­no­ści, któ­re w sys­te­mo­wy spo­sób będą anga­żo­wać wszyst­kich uczniów i ich rodzi­ców oraz całe śro­do­wi­sko szkol­ne […]

  • Statut szkoły