Podczas lekcji...

 • Lekcja biblioteczna

 • Lekcja wychowawcza

  Lek­cje wycho­waw­cze w kla­sie V:

 • Język angielski

  Zaję­cia w kla­sie II z wyko­rzy­sta­niem tabli­cy inte­rak­tyw­nej: Angiel­skie robo­ty zapro­jek­to­wa­ne i wyko­na­ne przez uczniów kla­sy IV:

 • Plastyka

  Pra­ce uczniów kla­sy VI i VII: Pra­ce uczniów kla­sy V: Malar­stwo naskal­ne w wyko­na­niu uczniów kla­sy IV:

 • Oddział Przedszkolny 3/4-latków

  ROK SZKOLNY 2019/2020: Mały przed­szkol­ny arty­sta: Jesień, gru­pa „Misie”: GruGg Gru­pa „Psz­czół­ki”: Jesien­na pogo­da w gru­pie „Misiów”: ROK SZKOLNY 2018/2019: W pierw­szym tygo­dniu paź­dzier­ni­ka gru­pa „Liski” pozna­wa­ła owo­ce i warzy­wa. Wspól­ne przy­go­to­wa­nie sałat­ki owo­co­wej i warzyw­nej było dla dzie­ci świet­ną zaba­wą. Na zakoń­cze­nie tygo­dnia dzie­ci same przy­go­to­wa­ły na śnia­da­nie kanap­ki z ich ulu­bio­ny­mi dodat­ka­mi.

 • Chemia

  Paź­dzier­nik 2018 r. Pro­ces roz­dzie­la­nia mie­sza­nin – chro­ma­to­gra­fia. Paź­dzier­nik 2018 – spa­la­nie magne­zu w tle­nie, zaję­cia z wła­ści­wo­ści meta­li: Kry­sta­li­za­cja soli:

 • Muzyka

  Magicz­ne kubecz­ki:

 • Biologia

  ROK SZKOLNY 2019/2020: Paź­dzier­nik 2019 r.: ROK SZKOLNY 2018/2019: Paź­dzier­nik 2018 r. W kla­sie V ucznio­wie pozna­ją pod­sta­wy tech­ni­ki mikro­sko­po­wa­nia. To jest to! Listo­pad 2018 – Co spo­ży­wa­my w die­cie codzien­nej: Sty­czeń 2019, kla­sa VII, Budo­wa ser­ca: