Aktualności

Pożegnanie pomnika przyrody

Ostat­nie zdję­cia ze sto­ją­cym przed szko­łą drze­wem, uzna­nym w 1968 roku (miał wte­dy 23 metry wyso­ko­ści i 287 cm obwo­du) za pomnik przy­ro­dy - lipą drob­no­list­ną (Tilia Cor­da­ta):

spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 14 paź­dzier­ni­ka odbył się uro­czy­sty apel z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej. Ucznio­wie klas VI i VII przy­go­to­wa­li z tej oka­zji przed­sta­wie­nie. W tym dniu odbył się rów­nież uro­czy­ste ślu­bo­wa­nie pierw­szo­kla­si­stów. Pod­czas ape­lu zosta­ły tak­że wrę­czo­ne nagro­dy dyrek­to­ra dla wszyst­kich nauczy­cie­li oraz pra­cow­ni­ków szko­ły.

spacer

Podziękowania – akcja charytatywna Pomóż i Ty!

Spo­łecz­ność szkol­na po raz kolej­ny włą­czy­ła się w akcję cha­ry­ta­tyw­ną „Pomóż i Ty!”. Dzię­ki ofiar­no­ści uczniów i nauczy­cie­li zebra­no kwo­tę 240 zł. ze sprze­da­ży cegie­łek. Pie­nią­dze te zosta­ną prze­zna­czo­ne na wspar­cie zaku­pu sku­te­ra inwa­lidz­kie­go dla 17-let­nie­go Bart­ka – pod­opiecz­ne­go fun­da­cji „Pomóż i Ty!”. Ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia dla wszyst­kich, któ­rzy kupi­li cegieł­ki. Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia dla uczniów klas I-III, któ­rzy bar­dzo zaan­ga­żo­wa­li...

spacer
spacer
spacer